Recent Submissions

 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 236 tháng 2 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Một số vấn đề về cải cách chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Trần Minh Đạo. Tr. 2 – 8. 2. Liên ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 237 tháng 3 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Tăng trưởng một số ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2016: Những bất cập và khuyến nghị/ Trần Thị Vân Hoa. Tr. 2 – 9. 2. Tác động của hội nhập đến tăng trưởng kinh tế/ Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong. Tr. 10 – 20. 3. Tác ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế trong tiến trình đổi mới ở VIệt Nam/ Hồ Quế Hậu. Tr. 2 – 12. 2. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam/ Phan Thế Công, Phạm Thị ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Lê Công. Tr. 12 – 17. 2. VietinBank đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Lê Đức Thọ. Tr. 18 – 21. 3. Triển khai thực hiện ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng trong sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam. Tr. 23 – 26. 2. Tài khoản giao dịch: nền tảng cho việc ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 7 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Lương, Thái Mạnh Cường. Tr. 12 – 17. 2. Khuyến nghị cách thức sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 8 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tín dụng ngân hàng góp sức tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp nông thôn/ Mai Việt Trung. Tr. 23 – 26. 2. Quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong tín dụng xanh/ Phạm Hữu Hùng. Tr. 27 – 30. 3. Đề xuất xử lý tác động của ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 6 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Giảm dần sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế/ Phương Linh. Tr. 18 – 20. 2. Bàn về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ Luật Dân sự 2015 dưới góc độ ngân hàng/ Nguyễn Chí Đức. Tr. 21 – 26. 3. Cách mạng Công nghiệp ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 5 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện đúng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Nguyễn Thị Kim Nhung. Tr. 16 – 19 2. Không qui định hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp để vay vốn/ Phương Linh. Tr. 20 – ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Lãi suất và tỷ giá là hai điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2016/ Lê Văn Hải. Tr. 28 – 31. 2. Ngân hàng 2016 thành công vì luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân/ Phương Linh. Tr. 32 – 35. 3. Các ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chính sách tài khóa với tăng trường kinh tế Việt Nam/ Lê Thị Mận, Mai Bình Dương. Tr. 40 – 43. 2. Tiếp cận Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân. Tr. 44 – 47. ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam/ Nguyễn Lê Cường. Tr. 5 – 7. 2. Rủi ro của nợ công và một số gợi ý chính sách/ Vũ Quốc Dũng. Tr. 8 – 11. 3. Có thể tiếp tục giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp được hay ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam/ Lương Thanh Hải. Tr. 5 – 8. 2. Xử lý nợ xấu – Nhiều vướng mắc về pháp lý trong xử lý tài sản đảm bảo/ Thân Như Hà. Tr. 9 – 12. 3. Chính sách tiền tệ với mục ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016 – Định hướng 2017/ Hà Minh Sơn, Trần Trung Kiên. Tr. 5 – 8. 2. Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến doanh nghiệp nông thôn/ Hà Minh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung. Tr. 9 – 12. 3. ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Đường cong Laffer và lý thuyết về mối quan hệ giữa thuế suất với số thu ngân sách từ thuế của chính phủ/ Bùi Đường Nghiêu. Tr. 8 – 10. 2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công ở Việt Nam/ Bùi Tiến ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Lý thuyết hệ thống xã hội và một vài gợi ý trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam/ Đỗ Văn Quân. Tr. 3 – 8. 2. Chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn – Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống xã hội/ Hà Việt Hùng. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Nghèo đa chiều: Cách tiếp cận và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam/ Đặng Nguyên Anh, Trần Nguyệt Minh Thu. Tr. 3 – 13. 2. Những thay đổi trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam/ Phạm Ngọc Hòa. Tr. 14 – 20. 3. Bất bình ...

View more