Recent Submissions

  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2017 

    Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
    1. Về quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ ở Hà Nội/ Nguyễn Quốc Thông. Tr. 46 – 50. 2. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt – chống cháy dùng xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 Hoàng Thạch với phụ gia phế thải tro bay ...
  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2017 

    Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
    1. Công nghệ in bê tông cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về công nghệ xây dựng/ Lê Trung Thành. Tr. 39 – 41. 2. Xử lý và tái sử dụng nước thải không cho ăn uống là nhu cầu cần thiết đối với các đô thị vùng đồng bằng ...