Recent Submissions

 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...