Recent Submissions

 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 11 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh.- Tr. 1 – 8. 2. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Lưu Ly.- Tr. 1 – 10. 2. Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 11 – ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển chương trình giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứu 4/ Nguyễn Đức Chính, Phạm Thị Nga.- Tr. 1 – 6. 2. Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng theo tiêu chuẩn/ Nguyễn Huy Hoàng.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu quan hệ giữa đảm bảo chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng trong trường đại học/ Nguyễn Thị Yến ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Đổi mới phong cách lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục/ Trần Thị Minh Hằng.- Tr. 1 – 5. 2. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nội dung trong phát triển chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 6 – 13. 3. Xây dựng ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 7. 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 8 – 14. 3. Biện pháp phát triển ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...