Now showing items 1-5 of 5

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 7. 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 8 – 14. 3. Biện pháp phát triển ...