Recent Submissions

 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 12 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI (tiếp theo)/ Trần Thị An.- Tr. 3 – 14. 2. Làm giàu bản sắc văn hóa cho lễ hội ở Việt Nam/ Bùi Thị Minh ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 11 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI/ Trần Thị An.- Tr. 3 – 12. 2. Về hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay/ Trương ...
 • Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 10 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển (tiếp kỳ trước)/ Hồ Sĩ Quý.- Tr. 3 – 11. 2. Chủ nghĩa dân tộc: Quan điểm và một số yếu tố tác động trong điều kiện hiện nay/ Phạm Thu ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 9 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển/ Hồ Sĩ Quý.- Tr. 3 – 12. 2. Về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam/ Hồ Sĩ Hoàng.- Tr. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 8 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Nhận diện cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi/ Nguyễn Thanh Hiền.- Tr. 3 – 13. 2. Vai trò kiến tạo của nhà nước trong phát triển giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay/ Lê Minh Quân.- Tr. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 7 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Sự phát triển của lý thuyết quan hệ quốc tế/ Hoàng Khắc Nam.- Tr. 3 – 14. 2. Chiến lược của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và những chính sách ứng phó của quốc tế hiện nay/ Trần Thị Thanh.- Tr. 15 – 21. 3. Vai trò ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 6 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Kinh tế tư nhân – Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam/ Vũ Hùng Cường.- Tr. 3 – 17. 2. Một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ ở ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 5 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. John Locke và quan niệm của ông về sự phân quyền nhà nước/ Nguyễn Thị Tươi, Cao Thị Phương Thúy.- Tr. 3 – 11. 2. Nhà nước kiến tạo phát triển: Một số vấn đề về nội hàm khái niệm và việc xây dựng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 4 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Lý thuyết hệ thống xã hội và một vài gợi ý trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam/ Đỗ Văn Quân. Tr. 3 – 8. 2. Chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn – Tiếp cận từ lý thuyết hệ thống xã hội/ Hà Việt Hùng. ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 3 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Nghèo đa chiều: Cách tiếp cận và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam/ Đặng Nguyên Anh, Trần Nguyệt Minh Thu. Tr. 3 – 13. 2. Những thay đổi trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam/ Phạm Ngọc Hòa. Tr. 14 – 20. 3. Bất bình ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 2 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Việt Nam trong chỉ số thành bại của các quốc gia 2005-2016/ Hồ Sĩ Quý. Tr. 3 – 11. 2. Pháp thiền Trần Nhân Tông và những thông điệp ngoại giao cho hậu thế/ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tr. 12 – 18. 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh với ...
 • Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội số 1 năm 2017 

  Viện Thông tin Khoa học Xã hội (Hà Nội, 2017)
  1. Vốn văn hóa với tư cách là một nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước/ Trần Thị An. Tr. 3 – 12. 2. Biểu tượng – Khởi sinh của văn hóa/ Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm. Tr. 13 – 20. 3. Những vấn đề xã hội Việt ...