Recent Submissions

 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Bàn về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp/ Lê Văn Hải.- Tr. 20 – 24. 2. Một số khuyến nghị về triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại các tỉnh Tây Nam Bộ/ Phạm ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 12 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển các mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp/ Lê Đình Hạc.- Tr. 12 – 17. 2. Tín dụng ngân hàng gắn với chuyển đổi kinh tế hộ nông dân/ Phạm Văn Tiền.- Tr. ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh đẩy mạnh tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân.- Tr. 16 – 19. 2. Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng trong sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam. Tr. 23 – 26. 2. Tài khoản giao dịch: nền tảng cho việc ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Lê Công. Tr. 12 – 17. 2. VietinBank đổi mới, sáng tạo, thực hiện hiệu quả chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Lê Đức Thọ. Tr. 18 – 21. 3. Triển khai thực hiện ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 7 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam/ Nguyễn Danh Lương, Thái Mạnh Cường. Tr. 12 – 17. 2. Khuyến nghị cách thức sử dụng công cụ hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 8 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tín dụng ngân hàng góp sức tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp nông thôn/ Mai Việt Trung. Tr. 23 – 26. 2. Quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong tín dụng xanh/ Phạm Hữu Hùng. Tr. 27 – 30. 3. Đề xuất xử lý tác động của ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 5 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực hiện đúng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước/ Nguyễn Thị Kim Nhung. Tr. 16 – 19 2. Không qui định hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp để vay vốn/ Phương Linh. Tr. 20 – ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 6 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Giảm dần sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế/ Phương Linh. Tr. 18 – 20. 2. Bàn về chế định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong Bộ Luật Dân sự 2015 dưới góc độ ngân hàng/ Nguyễn Chí Đức. Tr. 21 – 26. 3. Cách mạng Công nghiệp ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Lãi suất và tỷ giá là hai điểm sáng trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2016/ Lê Văn Hải. Tr. 28 – 31. 2. Ngân hàng 2016 thành công vì luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân/ Phương Linh. Tr. 32 – 35. 3. Các ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Chính sách tài khóa với tăng trường kinh tế Việt Nam/ Lê Thị Mận, Mai Bình Dương. Tr. 40 – 43. 2. Tiếp cận Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân. Tr. 44 – 47. ...