Recent Submissions

 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 239 tháng 5 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Phân tách bất bình đẳng hạnh phúc bằng hồi quy: Bằng chứng thực nghiệm mới từ 126 quốc gia/ Trần Quang Tuyến.- Tr. 2 – 9. 2. Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đến tăng trưởng kinh tế ở Châu Á và định hướng tăng trưởng ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 238 tháng 4 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Tính ổn định của hàm cầu tiền tại Việt Nam/ Phạm Đình Long, Nguyễn Đức Khoa.- Tr. 2 – 12. 2. Phát triển thị trường tín dụng và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam/ Lê Quốc Hội, Lê Văn Chiên.- Tr. 13 – 21. 3. Tác động phi ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 237 tháng 3 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Tăng trưởng một số ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2016: Những bất cập và khuyến nghị/ Trần Thị Vân Hoa. Tr. 2 – 9. 2. Tác động của hội nhập đến tăng trưởng kinh tế/ Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong. Tr. 10 – 20. 3. Tác ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 236 tháng 2 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Một số vấn đề về cải cách chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Trần Minh Đạo. Tr. 2 – 8. 2. Liên ...
 • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017 

  Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
  1. Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế trong tiến trình đổi mới ở VIệt Nam/ Hồ Quế Hậu. Tr. 2 – 12. 2. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam/ Phan Thế Công, Phạm Thị ...