Now showing items 1-12 of 12

  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 235 tháng 1 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế trong tiến trình đổi mới ở VIệt Nam/ Hồ Quế Hậu. Tr. 2 – 12. 2. Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam/ Phan Thế Công, Phạm Thị ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 236 tháng 2 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Một số vấn đề về cải cách chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Trần Minh Đạo. Tr. 2 – 8. 2. Liên ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 237 tháng 3 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Tăng trưởng một số ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2016: Những bất cập và khuyến nghị/ Trần Thị Vân Hoa. Tr. 2 – 9. 2. Tác động của hội nhập đến tăng trưởng kinh tế/ Võ Xuân Vinh, Võ Văn Phong. Tr. 10 – 20. 3. Tác ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 238 tháng 4 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Tính ổn định của hàm cầu tiền tại Việt Nam/ Phạm Đình Long, Nguyễn Đức Khoa.- Tr. 2 – 12. 2. Phát triển thị trường tín dụng và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam/ Lê Quốc Hội, Lê Văn Chiên.- Tr. 13 – 21. 3. Tác động phi ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 239 tháng 5 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Phân tách bất bình đẳng hạnh phúc bằng hồi quy: Bằng chứng thực nghiệm mới từ 126 quốc gia/ Trần Quang Tuyến.- Tr. 2 – 9. 2. Tác động của quyền sở hữu trí tuệ đến tăng trưởng kinh tế ở Châu Á và định hướng tăng trưởng ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 240 tháng 6 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Chính sách đất đai – Rào cản lớn cần tháo dỡ để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển/ Lê Du Phong, Lê Huỳnh Mai.- Tr. 2 – 10. 2. Hội nhập tài chính quốc tế và tăng trưởng kinh tế ở các nước Đông Nam Á/ Võ Xuân Vinh, ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 241 tháng 7 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Một số rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và định hướng khắc phục/ Đỗ Đức Bình, Võ Thế Vinh .- Tr. 2 – 9. 2. Tham nhũng dựa trên “cấu kết” và định hướng mới trong phòng chống tham ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 242 tháng 8 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh hội nhập AEC/ Lê Quốc Hội, Trần Lan Hương, Lê Thị An Thái.- Tr. 2 – 9. 2. Khung đánh giá bền vững nợ và một số khuyến nghị chính ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 243 tháng 9 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Sản lượng tiềm năng của Việt Nam: Kích cầu hay kích cung?/ Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy.- Tr. 2 – 11. 2. Phương pháp tính chỉ số giá bất động sản và áp dụng cho thị trường bất động sản của Việt Nam/ Hoàng Văn Cường.- ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 244 tháng 10 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Nợ công ở Việt Nam có thực sự đang ở mức an toàn?/ Nguyễn Thị Lan.- Tr. 2 – 12. 2. Đo lường tăng trưởng bao trùm: tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp ở Việt Nam/ Phạm Thế Anh, Nguyễn Đức Hùng.- Tr. 13 – 24. 3. Một số giải ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 245 tháng 11 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Nền kinh tế phi chính thức và thất thoát thu thuế ở Việt Nam/ Nguyễn Thái Hòa, Lê Việt An.- Tr. 2 – 12. 2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ở Việt Nam: Kết quả thực hiện và hướng hoàn thiện/ Bùi Đức Triệu.- Tr. 13 – ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 246 tháng 12 năm 2017 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2017)
   1. Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018/ Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành.- Tr. 2 – 15. 2. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đặt ra với mô hình quản lý phát triển xã hội của Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Xuân ...