Recent Submissions

 • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của FDI đến cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm cao Bằng. Tr. 2 – 9. 2. Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016/ Lê Long Hậu, Phạm ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành ngân hàng Việt Nam và cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực thanh toán/ Bùi Quang Tiên. Tr. 2 – 5. 2. Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro ngân ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với xuất khẩu của Việt Nam/ Đào Minh Phúc, Lê Mai Trang. Tr. 2 – 5. 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 3 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp tận dụng nguồn lực vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội/ Đào Xuân Tuấn. Tr. 2 – 5. 2. Vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2016 và một số bài học cho giai đoạn tới/ ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nợ công với sự ổn định thị trường tài chính/ Nguyễn Trọng Tài. Tr. 2 – 12. 2. Tác động của kiều hối tới phát triển/ Đỗ Hữu Tụ. Tr. 13 – 17. 3. Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1+2 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tăng cường giám sát rủi ro hệ thống – Giải pháp cho những nguy cơ bất ổn tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đỗ Việt Hùng. Tr. 12 – 17. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2016 đặt nền tảng cho công cuộc tái cơ cấu giai đoạn ...