Recent Submissions

 • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Phổ cập tài chính từ phương diện thanh toán ở Việt nam giai đoạn 2017 - 2020/ Nghiêm Thanh Sơn.- Tr. 2 – 9. 2. Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu/ Nguyễn Văn Phương.- Tr. 10 – 13. 3. Phát triển dịch ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 9. 2. Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm/ Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung.- Tr. 10 – 13. ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 8. 2. Điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải.- Tr. 9 – 16. 3. Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro vận hành ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 9 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ảnh hưởng của FDI đến cán cân vãng lai của Việt Nam/ Phạm cao Bằng. Tr. 2 – 9. 2. Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016/ Lê Long Hậu, Phạm ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 6 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái với xuất khẩu của Việt Nam/ Đào Minh Phúc, Lê Mai Trang. Tr. 2 – 5. 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 8 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành ngân hàng Việt Nam và cơ hội, thách thức đối với lĩnh vực thanh toán/ Bùi Quang Tiên. Tr. 2 – 5. 2. Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro ngân ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 4 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Nợ công với sự ổn định thị trường tài chính/ Nguyễn Trọng Tài. Tr. 2 – 12. 2. Tác động của kiều hối tới phát triển/ Đỗ Hữu Tụ. Tr. 13 – 17. 3. Các yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, công chức ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 3 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Giải pháp tận dụng nguồn lực vàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội/ Đào Xuân Tuấn. Tr. 2 – 5. 2. Vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2016 và một số bài học cho giai đoạn tới/ ...
 • Tạp chí Ngân hàng số 1+2 năm 2017 

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
  1. Tăng cường giám sát rủi ro hệ thống – Giải pháp cho những nguy cơ bất ổn tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đỗ Việt Hùng. Tr. 12 – 17. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2016 đặt nền tảng cho công cuộc tái cơ cấu giai đoạn ...