Now showing items 1-20 of 27

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Mô hình Giáo dục đại học tư – Thực tiễn thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Huy Vị, Lê Bạt Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 19. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh.- Tr. 1 – 8. 2. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 11 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học bậc Trung học cơ sở/ Lê Thị Quỳnh Thương, Nguyễn Thị Ngọc Thành// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 7. 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 8 – 14. 3. Biện pháp phát triển ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Giáo dục STEM qua một dự án học tập/ Trần Trung Tình, Lê Trung Hiếu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2019 .- Tr. 1 – 13. 2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Đổi mới phong cách lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục/ Trần Thị Minh Hằng.- Tr. 1 – 5. 2. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nội dung trong phát triển chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 6 – 13. 3. Xây dựng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Đề xuất tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Phạm Quang Trung, Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2019 .- Tr. 1 – 9. 2. Giải pháp xây dựng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng theo tiêu chuẩn/ Nguyễn Huy Hoàng.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu quan hệ giữa đảm bảo chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng trong trường đại học/ Nguyễn Thị Yến ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Phát triển chương trình giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứu 4/ Nguyễn Đức Chính, Phạm Thị Nga.- Tr. 1 – 6. 2. Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Lưu Ly.- Tr. 1 – 10. 2. Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 11 – ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Phúc Châu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2018 .- Tr. 1 – 7. 2. Thích ứng nghề cho sinh viên ngành ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm/ Lữ Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. 2. Chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Về việc hoàn thiện thể chế giáo dục đại học tư thục/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo/ Ngô Thị ...