Now showing items 1-20 of 27

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam: Bối cảnh mới và định hướng phát triển/ Phạm Đỗ Nhật Tiến. Tr. 1 – 8. 2. Hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng – Một số gợi ý từ mô hình lãnh đạo trường học ưu việt của Singapore/ Đặng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Xây dựng khung năng lực đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông/ Trần Hữu Hoan. Tr. 1 – 6. 2. Phát triển chương trình đào tạo nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Quản lý Minh triết và một số suy nghĩ về hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc/ Đặng Quốc Bảo. Tr. 1 – 6. 2. Sửa đổi, bổ sung luật giáo dục tạo hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 1 – 9. 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Nghị ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Tự chủ đại học ở Việt Nam/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 7. 2. Nghiên cứu xây dựng chương trình bồi dưỡng năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường trung học phổ thông/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 8 – 14. 3. Biện pháp phát triển ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 11 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Phát triển chương trình giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứu 4/ Nguyễn Đức Chính, Phạm Thị Nga.- Tr. 1 – 6. 2. Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Lưu Ly.- Tr. 1 – 10. 2. Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 11 – ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Đổi mới phong cách lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục/ Trần Thị Minh Hằng.- Tr. 1 – 5. 2. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nội dung trong phát triển chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 6 – 13. 3. Xây dựng ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh.- Tr. 1 – 8. 2. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2017 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
   1. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng theo tiêu chuẩn/ Nguyễn Huy Hoàng.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu quan hệ giữa đảm bảo chất lượng giáo dục và văn hóa chất lượng trong trường đại học/ Nguyễn Thị Yến ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Về chủ thể người học trong một đường hướng giáo dục ngoại ngữ theo quan điểm kiến tạo – hành động/ Nguyễn Lân Trung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Phát triển năng lực văn hóa cá nhân – Yếu tố ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Quang Hoàng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 1 – 7. 2. Hình thức tổ chức hoạt động ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường phổ thông – Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Phương Huyền// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2018 .- Tr. 1 – 10. 2. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Giải pháp quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các Trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ/ Lê Đại Hùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2018 .- Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu chất lượng đào tạo ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Phúc Châu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2018 .- Tr. 1 – 7. 2. Thích ứng nghề cho sinh viên ngành ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học/ Nguyễn Thành Vinh, Lê Thành Kiên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 1 – 15. 2. Phát triển ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm/ Lữ Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. 2. Chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy môn toán tiểu học của chương trình phổ thông mới/ Lê Thị Cẩm Nhung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Một số biện pháp sư phạm nhằm ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2018 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
   1. Về việc hoàn thiện thể chế giáo dục đại học tư thục/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo/ Ngô Thị ...