Recent Submissions

 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Đề xuất tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Phạm Quang Trung, Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2019 .- Tr. 1 – 9. 2. Giải pháp xây dựng ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Giáo dục STEM qua một dự án học tập/ Trần Trung Tình, Lê Trung Hiếu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2019 .- Tr. 1 – 13. 2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học bậc Trung học cơ sở/ Lê Thị Quỳnh Thương, Nguyễn Thị Ngọc Thành// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2019 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
  1. Mô hình Giáo dục đại học tư – Thực tiễn thế giới và bài học đối với Việt Nam/ Nguyễn Huy Vị, Lê Bạt Sơn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2019 .- Tr. 1 – 19. 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghiên cứu ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Xây dựng hệ thống giáo dục mở ở Việt Nam: Rào cản và giải pháp/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 9/2018 .- Tr. 1 – 9. 2. Kinh nghiệm về quản lý tài chính tại các trường đại học trên thế giới: Trường ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Về chủ thể người học trong một đường hướng giáo dục ngoại ngữ theo quan điểm kiến tạo – hành động/ Nguyễn Lân Trung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 8/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Phát triển năng lực văn hóa cá nhân – Yếu tố ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 7 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Bồi dưỡng năng lực quản lý cho hiệu trưởng các trường phổ thông – Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Phương Huyền// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 7/2018 .- Tr. 1 – 10. 2. Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên đáp ứng yêu ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Quang Hoàng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 1 – 7. 2. Hình thức tổ chức hoạt động ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Giải pháp quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các Trường trung cấp khu vực Bắc Trung bộ/ Lê Đại Hùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2018 .- Tr. 1 – 5. 2. Nghiên cứu chất lượng đào tạo ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy môn toán tiểu học của chương trình phổ thông mới/ Lê Thị Cẩm Nhung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Một số biện pháp sư phạm nhằm ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Xây dựng khung năng lực hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học trước yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học/ Nguyễn Thành Vinh, Lê Thành Kiên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2018 .- Tr. 1 – 15. 2. Phát triển ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Một số nghiên cứu ở nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm/ Lữ Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 10/2018 .- Tr. 1 – 6. 2. Chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Về việc hoàn thiện thể chế giáo dục đại học tư thục/ Phạm Đỗ Nhật Tiến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2018 .- Tr. 1 – 8. 2. Quản trị trường học trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo/ Ngô Thị ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 1 năm 2018 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2018)
  1. Đổi mới chương trình đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Nguyễn Phúc Châu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 1/2018 .- Tr. 1 – 7. 2. Thích ứng nghề cho sinh viên ngành ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 11 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về giáo dục giữa Trung ương và địa phương/ Phạm Đỗ Nhật Tiến.- Tr. 1 – 8. 2. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện một số nội dung chính sách đối với học sinh phổ thông dân tộc thiểu số vùng dân ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 10 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh/ Lê Thị Phượng, Bùi Phương Anh.- Tr. 1 – 8. 2. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Yên ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 9 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Từ các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori suy nghĩ về bối cảnh giáo dục mầm non Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Lưu Ly.- Tr. 1 – 10. 2. Xác định hệ mục tiêu trong chương trình giáo dục đại học/ Trần Hữu Hoan.- Tr. 11 – ...
 • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 8 năm 2017 

  Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2017)
  1. Phát triển chương trình giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứu 4/ Nguyễn Đức Chính, Phạm Thị Nga.- Tr. 1 – 6. 2. Một số kết quả đạt được của kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và kế hoạch ...

View more