Now showing items 1-2 of 2

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...