Now showing items 1-5 of 5

  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 2 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Thiết kế một số nội dung giáo dục STEM trong dạy học Sinh học 7/ Lê Thị Phượng, Lê Hồng Thơm// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 2/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Biện pháp góp phần phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học cho ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10. 2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 4 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học bậc Trung học cơ sở/ Lê Thị Quỳnh Thương, Nguyễn Thị Ngọc Thành// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 4/2019 .- Tr. 1 – 6. 2. Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 5 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Giáo dục STEM qua một dự án học tập/ Trần Trung Tình, Lê Trung Hiếu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 5/2019 .- Tr. 1 – 13. 2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong ...
  • Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2019 

   Học Viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội, 2019)
   1. Đề xuất tiêu chí chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Phạm Quang Trung, Trần Hữu Hoan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2019 .- Tr. 1 – 9. 2. Giải pháp xây dựng ...