Now showing items 1-20 of 28

  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Đường cong Laffer và lý thuyết về mối quan hệ giữa thuế suất với số thu ngân sách từ thuế của chính phủ/ Bùi Đường Nghiêu. Tr. 8 – 10. 2. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính trong đầu tư công ở Việt Nam/ Bùi Tiến ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Giải pháp thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam/ Nguyễn Lê Cường. Tr. 5 – 7. 2. Rủi ro của nợ công và một số gợi ý chính sách/ Vũ Quốc Dũng. Tr. 8 – 11. 3. Có thể tiếp tục giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp được hay ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Giải pháp phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam/ Lương Thanh Hải. Tr. 5 – 8. 2. Xử lý nợ xấu – Nhiều vướng mắc về pháp lý trong xử lý tài sản đảm bảo/ Thân Như Hà. Tr. 9 – 12. 3. Chính sách tiền tệ với mục ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2016 – Định hướng 2017/ Hà Minh Sơn, Trần Trung Kiên. Tr. 5 – 8. 2. Ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến doanh nghiệp nông thôn/ Hà Minh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung. Tr. 9 – 12. 3. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới chính sách về khoa học và công nghệ nhằm phát triển thị trường khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập/ Nguyễn Xuân Điền.- Tr. 5 – 8. 2. Giải pháp chuyển đổi tổ chức khoa học ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Giải pháp điều hành chính sách tài khóa trong bối cảnh hiện nay/ Nguyễn Trọng Cơ.- Tr. 5 – 9. 2. Nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới/ Dương Quốc Quân.- Tr. 10 – 12. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 12 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Tăng trưởng tín dụng hướng theo cách mạng công nghiệp 4.0/ Trần Thị Diện.- Tr. 7 – 11. 2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga, Huỳnh Thế Nguyễn.- Tr. 12 – 18. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 8 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng/ Phan Thị Hằng Nga.- Tr. 5 – 9. 2. Một số kỹ năng giám sát hiệu quả việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước/ Bùi Thị Quỳnh Thơ.- Tr. 10 – 14. 3. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 10 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Nợ công ở Việt Nam: Bất cập từ quản lý, những nguyên nhân và giải pháp/ Vũ Thị Bích Thủy.- Tr. 5 – 7. 2. Chính sách tài chính đối với thị trường khoa học công nghệ/ Nguyễn Mạnh Thiều, Nguyễn Đào Tùng.- Tr. 8 – 11. 3. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 11 năm 2017 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
   1. Nợ công của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thanh Giang.- Tr. 11 – 15. 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp sạch ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Hằng.- Tr. 16 – 19. 3. Triển khai giảng ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Công tác cổ phàn hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước: Chậm vì đâu?/ Nguyễn Thu Hiền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. An ninh tài chính đối với hoạt động tín dụng của ngân ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề xuất cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngát// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2018 .- Tr. 5 – 10. ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 8 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Xác lập hệ thống chỉ tiêu phân tích tính bền vững của ngân sách địa phương cấp tỉnh/ Nguyễn Hữu Hiểu// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 8/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Để phát triển bền vững các khu kinh tế Việt ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Sử dụng công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với môi trường đầu tư tại Việt ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay/ Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 4/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Phương pháp kế toán khoản quà biếu tặng trong doanh nghiệp ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thương Huyền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Vai trò của tài chính toàn ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Xây dựng đặc khu kinh tế - Liệu cơ chế đặc thù có phát huy tối đa lợi ích kinh tế?/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 12. 2. Kế toán các khoản thu, doanh thu trong đơn ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 9 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư công/ Nguyễn Quang Hiệp// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 5 – 7. 2. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 11 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong bối cảnh mới/ Ngô Thế Chi, Phạm Thị Tâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 21 – 24. 2. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 10 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở ViệtNam/ Bùi Văn Vần// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 10/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Doanh nghiệp nhà nước chậm tái cơ cấu – Nguyên nhân và giải pháp/ Bạch ...