Recent Submissions

 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Phân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?/ Lã Thị Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 5 – 6. 2. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các chỉ số/ Lê Thị Hồng Thúy// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường tài chính và một ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam/ Trần Thị Lan, Hoàng Thị Bích Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 4/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Đề xuất phương ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Kinh tế tư nhân – động lực của tăng ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Bàn giải pháp phát triển thị trường lao động của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2019 .- Tr. 5 – 10. 2. Chính sách tài chính ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2019 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
  1. Chính sách tài khóa 2018 và một số định hướng chính sách năm 2019/ Nguyễn Trọng Cơ// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2019 .- Tr. 5 – 11. 2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng thương ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 9 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư công/ Nguyễn Quang Hiệp// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 5 – 7. 2. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 8 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Xác lập hệ thống chỉ tiêu phân tích tính bền vững của ngân sách địa phương cấp tỉnh/ Nguyễn Hữu Hiểu// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 8/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Để phát triển bền vững các khu kinh tế Việt ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Sử dụng công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với môi trường đầu tư tại Việt ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Xây dựng đặc khu kinh tế - Liệu cơ chế đặc thù có phát huy tối đa lợi ích kinh tế?/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 12. 2. Kế toán các khoản thu, doanh thu trong đơn ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề xuất cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngát// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2018 .- Tr. 5 – 10. ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay/ Ngô Thị Thu Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 4/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Phương pháp kế toán khoản quà biếu tặng trong doanh nghiệp ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Công tác cổ phàn hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước: Chậm vì đâu?/ Nguyễn Thu Hiền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. An ninh tài chính đối với hoạt động tín dụng của ngân ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thương Huyền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Vai trò của tài chính toàn ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 11 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta trong bối cảnh mới/ Ngô Thế Chi, Phạm Thị Tâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 11/2018 .- Tr. 21 – 24. 2. Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại theo Hiệp ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 10 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Cơ cấu doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở ViệtNam/ Bùi Văn Vần// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 10/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Doanh nghiệp nhà nước chậm tái cơ cấu – Nguyên nhân và giải pháp/ Bạch ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2018 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
  1. Các vấn đề của hệ thống thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam/ Kolchin Sergey Pavlovich, Hà Thị Lan Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 5 – 10. 2. Tín dụng chính sách cho người ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 12 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Tăng trưởng tín dụng hướng theo cách mạng công nghiệp 4.0/ Trần Thị Diện.- Tr. 7 – 11. 2. Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga, Huỳnh Thế Nguyễn.- Tr. 12 – 18. ...
 • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 11 năm 2017 

  Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
  1. Nợ công của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thanh Giang.- Tr. 11 – 15. 2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp hướng tới phát triển nông nghiệp sạch ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Minh Hằng.- Tr. 16 – 19. 3. Triển khai giảng ...

View more