Now showing items 21-28 of 28

  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2018 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
   1. Các vấn đề của hệ thống thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam/ Kolchin Sergey Pavlovich, Hà Thị Lan Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2018 .- Tr. 5 – 10. 2. Tín dụng chính sách cho người ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Phân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 4 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam/ Trần Thị Lan, Hoàng Thị Bích Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 4/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Đề xuất phương ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 5 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Việt Nam qua các chỉ số/ Lê Thị Hồng Thúy// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 5/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường tài chính và một ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?/ Lã Thị Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 5 – 6. 2. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Pháp luật cho phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn của nền kinh tế số/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2019 .- Tr. 5 – 8. 2. Kinh tế tư nhân – động lực của tăng ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 1 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Chính sách tài khóa 2018 và một số định hướng chính sách năm 2019/ Nguyễn Trọng Cơ// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 1/2019 .- Tr. 5 – 11. 2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng thương ...
  • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 2 năm 2019 

   Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
   1. Bàn giải pháp phát triển thị trường lao động của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0/ Đoàn Ngọc Xuân// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 2/2019 .- Tr. 5 – 10. 2. Chính sách tài chính ...