Now showing items 21-28 of 28

    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2017 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
      1. Giải pháp điều hành chính sách tài khóa trong bối cảnh hiện nay/ Nguyễn Trọng Cơ.- Tr. 5 – 9. 2. Nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới/ Dương Quốc Quân.- Tr. 10 – 12. ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2018 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
      1. Xây dựng đặc khu kinh tế - Liệu cơ chế đặc thù có phát huy tối đa lợi ích kinh tế?/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2018 .- Tr. 10 – 12. 2. Kế toán các khoản thu, doanh thu trong đơn ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 6 năm 2019 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
      1. Xu hướng nào cho diễn biến lãi suất tín dụng ngân hàng năm 2019?/ Lã Thị Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 6/2019 .- Tr. 5 – 6. 2. Vai trò của thông tin kế toán và kiểm toán trong thúc đẩy tài chính toàn ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2018 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
      1. Sử dụng công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với môi trường đầu tư tại Việt ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 7 năm 2019 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2019)
      1. Phân tích và đánh giá tác động của chính sách thuế đối với kinh tế Việt Nam/ Phan Thị Hằng Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 7/2019 .- Tr. 5 – 9. 2. Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng phần ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 8 năm 2017 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2017)
      1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách từ thuế giá trị gia tăng/ Phan Thị Hằng Nga.- Tr. 5 – 9. 2. Một số kỹ năng giám sát hiệu quả việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước/ Bùi Thị Quỳnh Thơ.- Tr. 10 – 14. 3. ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 8 năm 2018 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
      1. Xác lập hệ thống chỉ tiêu phân tích tính bền vững của ngân sách địa phương cấp tỉnh/ Nguyễn Hữu Hiểu// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 8/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Để phát triển bền vững các khu kinh tế Việt ...
    • Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 9 năm 2018 

      Học Viện Tài chính (Hà Nội, 2018)
      1. Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đầu tư công/ Nguyễn Quang Hiệp// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 9/2018 .- Tr. 5 – 7. 2. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm ...