Now showing items 1-20 of 44

  • Cơ sở kinh tế du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm về du lịch và kinh tế du lịch, nội dung cơ bản của kinh tế du lịch
  • Văn học dân gian 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp những kiến thức về diện mạo của văn học dân gian Việt Nam nói chung
  • Văn hóa ẩm thực 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cơ sở lý luận về văn hóa ẩm thực, so sánh ẩm thực phương Đông và ẩm thực phương Tây qua một số nền ẩm thực tiêu biểu, tập trung giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại.
  • Cơ sở văn hoá Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
  • Tổ chức sự kiện 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị những vấn đề lý luận và hệ thống hóa các hoạt động kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ của công tác tổ chức sự kiện.
  • Chuyên đề quản trị kinh doanh lữ hành 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học gồm 3 chuyên đề. Giới thiệu cho sinh viên khái niệm và những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực và quản trị nhân lực tại các doanh nghiệp lữ hành
  • Văn hóa trong kinh doanh du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Những nhân tố tác động đến kinh doanh du lịch, các nguyên tắc quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, các hình thức quản lý văn hóa trong kinh doanh du lịch, chính sách ...
  • Văn học Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về văn học viết Việt Nam. Giúp sinh viên nắm chắc tiến trình văn học viết Việt Nam qua các giai đoạn phát triển, đặc điểm nổi bật cũng như vị trí của từng giai đoạn.
  • Chuyên đề quản trị kinh doanh khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
  • Du lịch bền vững 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững, là hướng phát triển du lịch nhằm đảm bảo sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và ...
  • Kinh tế học đại cương 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu các nguyên lý cơ bản về hoạt động của toàn bộ nền kinh tế cũng như các thành viên kinh tế. Môn học sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp, về hộ gia đình (người tiêu dùng) và về thị trường tại đó doanh ...
  • Kỹ năng đàm phán trong du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chung về giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp
  • Chuyên đề cơ sở văn hóa Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
  • Di sản thế giới ở Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản có liên quan. Nhận thức đầy đủ về vai trò và vị trí của các thành tố di sản văn hóa trong phát triển du lịch.
  • Hán nôm dành cho du lịch 1 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được kiến thức trong phần Hán Nôm cơ sở bao gồm: 214 bộ thủ
  • Đại cương lịch sử Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cái nhìn tổng quan về lịch sử Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy đến thời kỳ hiện đại. Kỹ năng: Thông qua các hoạt động học tập trên lớp, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm ...
  • Địa lý du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung môn học: Nghiên cứu tổng hợp mọi loại tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và xác định phương hướng cơ bản của việc khai thác các loại tài nguyên ấy. Nghiên cứu nhu cầu du lịch, cơ sở hạ tầng ...
  • Quy hoạch du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên hệ thống cơ sở lý luận về quy hoạch phát triển du lịch, những tiêu chí, nguyên tắc, mô hình quy hoạch du lịch áp dụng cho các loại hình du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Thống kê du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức về điều tra thống kê
  • Tâm lý học du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, những đặc điểm tâm lý khách du lịch, cách giao tiếp và phục vụ trong du lịch.