Now showing items 1-20 of 44

  • Di sản thế giới ở Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản có liên quan. Nhận thức đầy đủ về vai trò và vị trí của các thành tố di sản văn hóa trong phát triển du lịch.
  • Chuyên đề cơ sở văn hóa Việt Nam 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung chính của môn học bao gồm các vấn đề về Văn hóa nhận thức, Văn hóa tổ chức đời sống tập thể, Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân, Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên, Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
  • Du lịch bền vững 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và thực tiễn về du lịch bền vững, là hướng phát triển du lịch nhằm đảm bảo sự hài hòa về lợi ích kinh tế của du lịch với việc bảo tồn tính đa dạng của tự nhiên và ...
  • Marketing du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận giúp sinh viên có khả năng nhận thức được những hoạt động phong phú, đa dạng, phức tạp trong du lịch.
  • Lịch sử văn minh thế giới 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này góp phần xây dựng quan điểm nhân văn, biết quí trọng và giữ gìn những sản phẩm vật chất và tinh thần của văn minh nhân loại, biết vận dụng hữu ích vào việc hoàn thiện nhân cách của mỗi người và kiến thiết đất ...
  • Môi trường và con người 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, những quy luật môi trường, những quá trình biến đổi của môi trường và những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa con người và môi trường, đồng thời giáo dục sinh viên về trách ...
  • Lịch sử tôn giáo 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tín ngưỡng tôn giáo, tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam, nội dung của 3 tôn giáo lớn trên thế giới, việc khai thác tín ngưỡng tôn giáo để phục vụ du lịch.
  • Kinh tế học đại cương 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giới thiệu các nguyên lý cơ bản về hoạt động của toàn bộ nền kinh tế cũng như các thành viên kinh tế. Môn học sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp, về hộ gia đình (người tiêu dùng) và về thị trường tại đó doanh ...
  • Kỹ năng đàm phán trong du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những kiến thức chung về giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp
  • Hán nôm dành cho du lịch 1 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Sinh viên nắm được kiến thức trong phần Hán Nôm cơ sở bao gồm: 214 bộ thủ
  • Nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ khách sạn, các công việc của nhân viên khách sạn tại các vị trí: lễ tân, phục vụ nhà hàng, phục vụ buồng và phục vụ quầy bar.
  • Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hướng dẫn viên du lịch… mối quan hệ của hướng dẫn viên trong hoạt động hướng dẫn. Những nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn. Qui trình tổ chức ...
  • Nghiệp vụ điều hành tour 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học giới thiệu cho sinh viên những công việc cơ bản của công tác điều hành du lịch. Biết cách phát triển, cập nhật và sử dụng kiến thức về các điểm du lịch, các đối tác và những sản phẩm cơ bản của doanh nghiệp, những ...
  • Chuyên đề nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận, phương pháp luận, kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, giúp sinh viên hiểu biết chung về hướng dẫn viên, hoạt động hướng dẫn du lịch.
  • Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lễ tân ngoại giao, bao gồm khái quát chung về lễ tân ngoại giao (khái niệm, vai trò, tính chất, nguyên tắc, yêu cầu), đón tiếp phái đoàn ngoại giao ...
  • Nghiệp vụ quảng cáo du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về những thao tác nghiệp vụ trong hoạt động quảng cáo. Đây là một môn học chuyên ngành cung cấp cho sinh viên cả về cơ sở lý luận cũng như thực tiễn hoạt động trong hoạt động quảng ...
  • Môi trường du lịch 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn, giúp sinh viên có khả năng nhận thức được các khái niệm và nội dung cơ bản về môi trường toàn cầu và Việt Nam
  • Quản trị kinh doanh khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh khách sạn, bao gồm tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành khách sạn, các chức năng quản trị kinh doanh trong ...
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, bao gồm: tổng quan về khoa học và nghiên cứu khoa học, xác định vấn đề nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, dữ liệu thứ ...
  • Chuyên đề nghiệp vụ khách sạn 

   Khoa Du lịch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn cụ thể hơn về các nghiệp vụ khách sạn, bao gồm: nghiệp vụ bàn: cách gấp các loại khăn ăn cơ bản và phổ biến: nghiệp vụ buồng: công tác dọn buồng khách