Now showing items 1-20 of 51

  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chính sách tài khóa với tăng trường kinh tế Việt Nam/ Lê Thị Mận, Mai Bình Dương. Tr. 40 – 43. 2. Tiếp cận Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân. Tr. 44 – 47. ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Thị trường tài chính Việt Nam 2017: Thăng hoa và thách thức/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2018 .- Tr. 42 – 46. 2. Một số vấn đề đặt ra cho ngành Ngân hàng năm 2018/ Nguyễn Trí Hiếu// Tạp ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng khi Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP/ Hà Văn Hội// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2019 .- Tr. 50 – 53. 2. Thực trạng áp dụng Basel tại Việt Nam/ Phan Thị ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tác động của giá trị cảm nhận đến sự trung thành của khách hàng trong sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Nguyễn Hoài Nam. Tr. 23 – 26. 2. Tài khoản giao dịch: nền tảng cho việc ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Ngân hàng trong nền kinh tế số/ Nguyễn Toàn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 13. 2. Fintech với Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 10 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Đào Lê Kiều Oanh, Nguyễn Thị Ngọc Duyên// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2019 .- Tr. 19 – 23. 2. Nhận biết hành vi gian lận trên ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chiến lược quốc gia về giáo dục tài chính trong bối cảnh đẩy mạnh tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân.- Tr. 16 – 19. 2. Chính thức hóa tài chính vi mô nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của người nghèo/ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ - Đề xuất tháo gỡ/ Đoàn Văn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 13 – 17. 2. VAMC - thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra/ ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 11 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Khó khăn, thách thức trong tăng vốn điều lệ của các ngân hàng năm 2019/ Tôn Thanh Tâm// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2019 .- Tr. 20 – 24. 2. Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 12 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển các mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp/ Lê Đình Hạc.- Tr. 12 – 17. 2. Tín dụng ngân hàng gắn với chuyển đổi kinh tế hộ nông dân/ Phạm Văn Tiền.- Tr. ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 12 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 12/2018 .- Tr. 11 – 14. 2. Một số nội dung chuyển đổi căn bản của hệ thống ngân ...
  • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 12 năm 2019 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Giới hạn nào cho phát triển tín dụng tiêu dùng?/ Nguyễn Đức Độ// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 12/2019 .- Tr. 16 – 18. 2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình nông thôn/ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Bàn về hoạt động tín dụng ngân hàng thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp/ Lê Văn Hải.- Tr. 20 – 24. 2. Một số khuyến nghị về triển khai cho vay theo chuỗi giá trị tôm tại các tỉnh Tây Nam Bộ/ Phạm ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 13 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đào Lê Kiều Oanh, Trương Nguyễn Tường Vy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 13/2018 .- Tr. 20 – 22. 2. Quản lý chặt chẽ tín dụng ngân ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 14 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vốn ngân hàng sẵn sàng cho những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hiệu quả/ Song Anh.- Tr. 16 – 18. 2. Cho vay theo chuỗi giá trị: Thực trạng áp dụng tại Việt Nam/ Mai Lan.- Tr. 19 – 21. 3. ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 14 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Đánh giá thực chất hơn hoạt động thẻ trên thị trường/ Trịnh Ngọc Lan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 14/2018 .- Tr. 20 – 21. 2. Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thực thi nghiệp vụ ngân hàng/ Nguyễn Thị Kim ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 15 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hệ sinh thái Fintech của Việt Nam: Tiềm năng và thách thức/ Nghiêm Thanh Sơn.- Tr. 14 – 17. 2. Định hướng tiếp cận, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 của ngân hàng Việt Nam/ Phạm Xuân Hòe.- Tr. 18 – 21. 3. 5 nội dung ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 15 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kết quả tái cơ cấu các ngân hàng thương mại đạt được khá vững chắc/ Lương Văn Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 19 – 22. 2. Khó xảy ra khủng hoảng chu kỳ tại Việt Nam/ Bùi Hồng Điệp// Tạp ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 16 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Hợp tác khu vực ASEAN trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ/ P.V .- Tr. 10 – 13. 2. Những nguyên lý cơ bản trong chiến lược đầu tư trái phiếu/ Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thành Trung, Vũ Duy Thành.- Tr. 21 – 25. 3. Xây dựng chỉ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 16 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Gia tăng bảo mật trong hoạt động thanh toán trực tuyến/ ...