Recent Submissions

 • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 6 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Xây dựng khung pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động cho vay ngang hàng/ Phương Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2019 .- Tr. 18 – 20. 2. Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt ...
 • Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 5 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Hệ thống phân ngành trong danh mục cho vay của các NHTM Việt Nam và những bất cập trong ứng dụng chỉ số g-hhi đo lường đa dạng hoá/ Huỳnh Japan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2019 .- Tr. 16 – 21. 2. Thành ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Tổng quan Thị trường tài chính Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019/ Hà Huy Tuấn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2019 .- Tr. 28 – 33. 2. Đề xuất khung chính sách quản lý kiều hối tại Việt Nam/ Trần ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 1+2 năm 2019 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2019)
  1. Cơ hội và thách thức đối với ngành Ngân hàng khi Việt Nam thực thi Hiệp định CPTPP/ Hà Văn Hội// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 1+2/2019 .- Tr. 50 – 53. 2. Thực trạng áp dụng Basel tại Việt Nam/ Phan Thị ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 22 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Cho vay ngang hàng tại Việt Nam: Thực trạng và thách thức/ Nguyễn Thị Hải Bình, Lưu Ánh Nguyệt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2018 .- Tr. 19 – 23. 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 21 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Chính sách tín dụng nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản xuất nông nghiệp Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 19 – 21. 2. Hạn chế rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ - Đề xuất tháo gỡ/ Đoàn Văn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 13 – 17. 2. VAMC - thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra/ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Ngân hàng trong nền kinh tế số/ Nguyễn Toàn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 13. 2. Fintech với Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Cán bộ tín dụng ngân hàng: áp lực lớn, trách nhiệm cao nhưng rất tự hào/ Đào Minh Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2018 .- Tr. 17 – 18. 2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 7 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Lê Hoàng Đức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Vì sao lãi suất cho vay của công ty tài chính tiêu ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 8 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Vướng mắc trong điều kiện cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 18 – 20. 2. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 6 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Tài chính toàn diện các nhân tố ảnh hưởng và một số định hướng thúc đẩy phát triển tại Việt Nam/ Phạm Thị Tuyết Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Thúc đẩy tiếp cận tài chính ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 5 năm 2017 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Khó khăn, thách thức đối với hoạt động ngân hàng năm 2018 và một số khuyến nghị/ Nguyễn Thị Mùi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý Tổ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tăng trưởng trên nền tảng vững chắc hơn/ Cấn Văn Lực// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 30 – 34. 2. Nhiều cải thiện cho khu vực ngân hàng năm 2018/ Phạm Xuân Hòe// ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 20 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập/ Nguyễn Thị Tuyết Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 18 – 23. 2. Tác động của minh bạch thông tin tới chi phí vốn ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 19 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ công qua ngân hàng thương mại/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 18 – 22. 2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng trong bối ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 18 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Danh mục cho vay và rủi ro đặt ravới các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân, Huỳnh Japan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2018 .- Tr. 14 – 18. 2. Tài chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp và ứng ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 17 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Áp lực và thách thức từ CPTPP đến hoạt động ngân hàng Việt Nam/ Hương Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 17/2018 .- Tr. 15 – 17. 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản từ nguồn vốn tín dụng trong ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 16 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Gia tăng bảo mật trong hoạt động thanh toán trực tuyến/ ...
 • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 15 năm 2018 

  Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
  1. Kết quả tái cơ cấu các ngân hàng thương mại đạt được khá vững chắc/ Lương Văn Hải// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 15/2018 .- Tr. 19 – 22. 2. Khó xảy ra khủng hoảng chu kỳ tại Việt Nam/ Bùi Hồng Điệp// Tạp ...

View more