Now showing items 21-23 of 23

  • Tạp chí Xây dựng số 8 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Giám sát đầu tư dự án PPP những vướng mắc bất cập và giải pháp/ Đặng Thị Dinh Loan// Tạp chí Xây dựng .- Số 8/2018 .- Tr. 3 – 6. 2. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn silicafume và hạt nanosilica đến tính chất của bê tông/ ...
  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2019 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
   1. Phân tích ảnh hưởng độ nhám đến ứng xử động của kết cấu dầm ray chịu hệ khối lượng chuyển động không đều sử dụng phương pháp phần tử chuyển động cải tiến IMEM/ Đỗ Ngọc Thuận, Lương Văn Hải, Cao Tấn Ngọc Thân// Tạp chí ...
  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2019 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2019)
   1. Sài Gòn 300++20 dưới góc nhìn di sản đô thị và kiến trúc/ Lê Quang Ninh// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- Tr. 8 – 9. 2. Bản sắc đô thị Sài Gòn trong bối cảnh Nam Bộ/ Nguyễn Thị Hậu// Tạp chí Xây dựng .- Số 3/2019 .- ...