Now showing items 21-23 of 23

  • Tạp chí Xây dựng số 8 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Giám sát đầu tư dự án PPP những vướng mắc bất cập và giải pháp/ Đặng Thị Dinh Loan// Tạp chí Xây dựng .- Số 8/2018 .- Tr. 3 – 6. 2. Ảnh hưởng của thành phần hạt mịn silicafume và hạt nanosilica đến tính chất của bê tông/ ...
  • Tạp chí Xây dựng số 9 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu khung không gian sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền/ Lê Quang Huy, Hồ Đức Duy, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Công Thành.- Tr. 6 – 10. 2. Phân tích trụ cầu ...
  • Tạp chí Xây dựng số 9 năm 2018 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2018)
   1. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, điều khiển và giám sát hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố thông minh ở Việt Nam/ Bùi Đức Hiền, Nguyễn Tấn Vũ// Tạp chí Xây dựng .- Số 9/2018 .- Tr. 5 – 8. 2. Tính toán khung ...