Now showing items 1-20 of 65

  • Chính sách chất lượng 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng.
  • Chương trình giáo dục đại học và đề cương các môn học 

   Đại học Dân lập Hải Phòng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Phần này giới thiệu chung hoặc có thể coi như là “tuyên bố sứ mạng” của chương trình đào tạo. Mô tả những nét nổi bật của chương trình gắn với cơ hội phát triển con người và nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
  • Danh mục tài liệu 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Danh mục tài liệu từ QC 01 đến HD 17.
  • Hướng dẫn công tác bảo vệ HD 13 

   Ban Bảo vệ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và quản lý tài sản trong trường có hiệu quả. Quy trình gồm 4 biểu mẫu từ HD13-B01 đến HD13-B04.
  • Hướng dẫn công tác cấp bằng tốt nghiệp HD 03 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo theo đúng quy chế văn bằng tốt nghiệp. Giúp cho các đơn vị và các cá nhân tham gia vào công tác cấp phát, quản lý văn bằng tốt nghiệp. Quy trình gồm 7 biểu mẫu từ HD03-B01 đến HD03-B07.
  • Hướng dẫn công tác cải tiến hệ thống HD 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hướng dẫn này quy định thống nhất cách thức tiến hành cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong toàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Quy trình bao gồm 1 biểu mẫu HD12-B01.
  • Hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe HD 14 

   Phòng Y tế (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cán bộ Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm được các nội dung trong công tác chăm sóc sức khoẻ để cùng phối hợp thực hiện. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD14-B01 đến HD14-B12.
  • Hướng dẫn công tác kế toán, tài vụ HD 11 

   Phòng Kế hoạch - tài chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp chủ tài khoản nắm được tình hình hoạt động tài chính của trường để có cơ sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trường. Quy trình bao gồm 5 biểu mẫu từ HD11-B01 đến HD11-B05.
  • Hướng dẫn công tác nâng lương HD 09 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên hiểu rõ công việc, quy trình thực hiện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cải tiến hợp lý hoá công việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy trình gồm 10 biểu ...
  • Hướng dẫn công tác nhà ăn HD 15 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Giúp lãnh đạo nhà trường nắm vững các hoạt động của nhà ăn, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn, nâng cao sức khoẻ cho CB-GV-NV và sinh viên. Quy trình bao gồm 8 biểu ...
  • Hướng dẫn công tác quản lý sinh viên HD 06 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý sinh viên. Giúp cán bộ quản lý sinh viên nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác được giao. Quy trình bao gồm 18 biểu mẫu từ HD06-B01 đến HD06-B18.
  • Hướng dẫn công tác quản lý thực hành, thực tập, thực tế môn học HD 04 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp cho Hiệu trưởng theo dõi, điều hành công tác tổ chức, quản lý thực hành, thực tập có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Quy trình bao gồm 9 biểu mẫu từ HD04-B01 đến HD04-B09.
  • Hướng dẫn công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và phương tiện làm việc HD 10 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho Lãnh đạo nhà trường có cơ sở chỉ đạo về công tác xây dựng, cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phương tiện làm việc. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD10-B01 đến HD10-B12.
  • Hướng dẫn công tác quản trị mạng HD 17 

   Quản trị mạng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác Quản trị mạng có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giúp cho cán bộ Quản trị mạng nắm được quy trình phục vụ, nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc được giao. Quy ...
  • Hướng dẫn công tác thanh tra HD 05 

   Ban Thanh tra (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các mặt công tác trong phạm vi điều hành và quản lý, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Quy trình bao gồm 14 biểu mẫu từ HD05-B01 ...
  • Hướng dẫn công tác thi học kỳ HD 01 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo tốt công tác tổ chức thi hết môn trong toàn trường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường về công tác tổ chức thi. Quy trình bao gồm 22 ...
  • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
  • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Quy trình bao gồm 9 biểu mẫu từ ...
  • Hướng dẫn công tác thư viện HD 07 

   Trung tâm Thông tin - Thư viện (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác thư viện có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giúp cho cán bộ thư viện nắm được quy trình phục vụ, nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc được giao. Quy trình bao ...
  • Hướng dẫn công tác tốt nghiệp HD 02 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường điều hành công tác tốt nghiệp theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường đã ban hành. Quy trình bao gồm 26 biểu mẫu từ HD02-B01 đến HD02-B26.