Now showing items 1-20 of 65

  • Chính sách chất lượng 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có chất lượng.
  • Quy định công tác lập và triển khai kế hoạch đào tạo QC 07 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Tài liệu này quy định thống nhất các hành động để lập và triển khai kế hoạch đào tạo của nhà trường cho từng năm học. Bao gồm 16 biểu mẫu đi kèm từ QC07-B01 đến QC07-B16.
  • Quy định công tác quản lý khoa/ bộ môn trực thuộc QC 09 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Giúp cho lãnh đạo nhà trường có cơ sở quản lý, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh hoạt động của các Khoa/Bộ môn trực thuộc. Giúp cho các lãnh đạo Khoa/ Bộ môn trực thuộc, Bộ môn thuộc Khoa có cơ sở quản lý điều hành công tác ...
  • Quy định công tác tuyển sinh QC 08 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Giúp Hội đồng tuyển sinh có cơ sở quản lý và chỉ đạo công tác tuyển sinh hiệu quả, nghiêm túc, theo đúng các quy định chung. Giúp cán bộ, giảng viên được phân công tham gia công tác tuyển sinh hiểu nhiệm vụ, trách nhiệm, ...
  • Quy định quản lý hoạt động khoa học - công nghệ QC 13 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng Khoa học và Đào tạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động Khoa học - Công nghệ của nhà trường. Quy trình gồm 24 biểu mẫu từ QC13-B01 đến QC13-B24.
  • Quy định công tác quản lý giảng viên thỉnh giảng QC 10 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng và Phòng đào tạo Đại học và Sau đại học, Khoa/Bộ môn theo dõi, quản lý quá trình giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng. Đi kèm 2 biểu mẫu ...
  • Quy định công tác tuyển dụng, cán bộ, giảng viên, nhân viên QC 11 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển dụng có cơ sở chỉ đạo công tác tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) theo đúng yêu cầu. Quy trình bao gồm 20 biểu mẫu từ QC11-B01 đến QC11-B20.
  • Quy định quan hệ với khách hàng QC 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Tài liệu này quy định thống nhất cách thức thu nhận, xử lý thông tin phản ánh từ khách hàng và các biện pháp nhằm nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bao gồm 2 biểu mẫu QC12-B01 và QC12-B02.
  • Danh mục tài liệu 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Danh mục tài liệu từ QC 01 đến HD 17.
  • Quy định công tác quản lý khách sạn sinh viên QC 14 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý khu Khách sạn sinh viên. Quy trình bao gồm 10 biểu mẫu từ QC14-B01 đến QC14-B10.
  • Hướng dẫn công tác tốt nghiệp HD 02 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Giúp cho Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường điều hành công tác tốt nghiệp theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường đã ban hành. Quy trình bao gồm 26 biểu mẫu từ HD02-B01 đến HD02-B26.
  • Hướng dẫn công tác cấp bằng tốt nghiệp HD 03 

   Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo theo đúng quy chế văn bằng tốt nghiệp. Giúp cho các đơn vị và các cá nhân tham gia vào công tác cấp phát, quản lý văn bằng tốt nghiệp. Quy trình gồm 7 biểu mẫu từ HD03-B01 đến HD03-B07.
  • Hướng dẫn công tác thanh tra HD 05 

   Ban Thanh tra (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các mặt công tác trong phạm vi điều hành và quản lý, nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Quy trình bao gồm 14 biểu mẫu từ HD05-B01 ...
  • Hướng dẫn công tác quản lý sinh viên HD 06 

   Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác quản lý sinh viên. Giúp cán bộ quản lý sinh viên nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác được giao. Quy trình bao gồm 18 biểu mẫu từ HD06-B01 đến HD06-B18.
  • Hướng dẫn công tác văn thư - hành chính - lái xe HD 08 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho các cán bộ lãnh đạo phụ trách đơn vị theo dõi kiểm tra đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhân viên văn thư hành chính, lái xe. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD08-B01 đến HD08-B12.
  • Hướng dẫn công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và phương tiện làm việc HD 10 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp cho Lãnh đạo nhà trường có cơ sở chỉ đạo về công tác xây dựng, cải tạo và sửa chữa cơ sở vật chất quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, phương tiện làm việc. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD10-B01 đến HD10-B12.
  • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

   Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
  • Hướng dẫn công tác kế toán, tài vụ HD 11 

   Phòng Kế hoạch - tài chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Giúp chủ tài khoản nắm được tình hình hoạt động tài chính của trường để có cơ sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trường. Quy trình bao gồm 5 biểu mẫu từ HD11-B01 đến HD11-B05.
  • Hướng dẫn công tác cải tiến hệ thống HD 12 

   Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Hướng dẫn này quy định thống nhất cách thức tiến hành cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong toàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Quy trình bao gồm 1 biểu mẫu HD12-B01.
  • Hướng dẫn công tác bảo vệ HD 13 

   Ban Bảo vệ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Giúp cho Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và quản lý tài sản trong trường có hiệu quả. Quy trình gồm 4 biểu mẫu từ HD13-B01 đến HD13-B04.