Recent Submissions

 • Quy trình giáo dục và quản lý sinh viên QC04 

  Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình quản lý, giáo dục và hỗ trợ người học giúp phân định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các bên tham gia nhằm nâng cao công tác quản lý và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong trường. Quy trình này quy định ...
 • Quy trình tổ chức đào tạo QC05 

  Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo của Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với các khoa, bộ môn, hội đồng, cá nhân và các đơn vị chức năng có liên ...
 • Quy trình phát triển chương trình đào tạo QC03 

  Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của thế giới nghề nghiệp. Quy trình này được áp dụng đối với các khoa, bộ môn, hội đồng, cá nhân và các ...
 • Phản hồi của đơn vị sử dụng lao động 

  Đại học Dân lập Hải Phòng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội, trường Đại học Dân lập Hải Phòng rất mong Quý Đơn vị cung cấp một số thông tin và ý kiến phản hồi về sinh viên tốt ...
 • Đề cương chi tiết 

  Đại học Dân lập Hải Phòng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Phần này trình bày về mục tiêu cơ bản của học phần, vai trò của học phần trong chương trình đào tạo, mối liên hệ của học phần này với các học phần khác – Tại sao sinh viên cần học phần này?
 • Chương trình giáo dục đại học và đề cương các môn học 

  Đại học Dân lập Hải Phòng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Phần này giới thiệu chung hoặc có thể coi như là “tuyên bố sứ mạng” của chương trình đào tạo. Mô tả những nét nổi bật của chương trình gắn với cơ hội phát triển con người và nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 • Đề cương chi tiết Khoa Ngoại ngữ 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Đề cương chi tiết Khoa Ngoại ngữ
 • Quy trình xét và công nhận danh hiệu thi đua QC21 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình được xây dựng áp dụng cho việc xét và công nhận danh hiệu thi đua của cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu trong năm học, giúp cho đơn vị/ cá nhân trong trường không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu ...
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QC18 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này quy định công tác quản lý rủi ro và cơ hội trong các mặt công tác của Nhà trường, nhằm hạn chế các tác động xấu và tận dụng tối đa các cơ hội để hoàn thành tốt các mục tiêu của Nhà trường. Quy trình này được ...
 • Quy trình quản lý công tác tốt nghiệp QC20 

  Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo việc tổ chức thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ...
 • Quy trình đánh giá nội bộ QC19 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này quy định cách thức tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng nhằm: Xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các kế hoạch đã ...
 • Quy trình tuyển sinh và nhập học QC 02 

  Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao kết quả tuyển sinh của Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác tổ chức tuyển sinh và nhập học của Nhà trường.
 • Quy trình quản lý cơ sở vật chất QC16 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo trang thiết bị, cơ sở vật chất của Nhà trường luôn trong trạng thái an toàn và được sử dụng có hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho các mặt hoạt động của Nhà trường. Quy trình ...
 • Quy trình quản lý thay đổi QC17 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo sự quản lý toàn diện đối với mọi thay đổi trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường, tránh những thay đổi bất hợp lý, không mong muốn.
 • Quy trình quản lý khách sạn sinh viên QC14 

  Ban Công tác sinh viên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quá trình quản lý khu Khách sạn sinh viên. Quy trình này được áp dụng đối với các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý khu KSSV ...
 • Quy trình quản lý văn bản tài liệu QC13 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản lý văn bản, tài liệu trong Nhà trường. Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác văn thư, hành ...
 • Quy trình hoạch định và phát triển nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất QC15 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo Nhà trường luôn có nguồn nhân lực Tài chính và CSVC đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển của Nhà trường trong từng thời kỳ. Quy trình này được áp dụng đối với mọi đơn vị ...
 • Quy trình quản lý và sử dụng nhân lực QC12 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm giúp Hiệu trưởng, cán bộ quản lý tại các đơn vị theo dõi và quản lý việc sử dụng nhân lực ở từng cấp độ quản lý. Quy trình này giúp các đơn vị hành chính, giảng viên cơ hữu tự ...
 • Quy trình hoạch định và phát triển nguồn nhân lực QC11 

  Phòng Tổ chức hành chính (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo Nhà trường luôn có đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển của Nhà trường trong từng thời kỳ. Quy trình này được áp dụng đối với mọi đơn ...
 • Quy trình công tác bổ sung, xử lý lưu thông tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện QC10 

  Trung tâm Thông tin - Thư viện (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
  Quy trình này được xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo Nhà trường luôn có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, tài chính, dịch vụ hỗ trợ sinh viên…đáp ứng tốt nhu cầu và sự hài lòng của cán bộ, ...

View more