Now showing items 1-20 of 30

  • Các quá trình thủy lực 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần này nghiên cứu các định luật về thủy tĩnh học, thủy động học, chuyển động chất lỏng, khí
  • Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần này nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt, hấp thụ, hấp phụ, chưng luyện, trích ly. Tính cân bằng vật liệu, tính toán lựa chọn thiết bị để thực hiện các quá trình đó trong công nghệ hóa học, môi trường.
  • Cơ sở vi sinh và hóa sinh 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần hóa sinh bao gồm những kiến thức về hoá sinh cơ sở. Các nội dung chính bao gồm: nguồn gốc, nguồn thu, phân loại, cấu tạo hoá học, các tính chất lý hoá, danh pháp, phương pháp thu nhận, ứng dụng, khả năng tham gia ...
  • Hóa học môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Hoá học môi trường là môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá học trong môi trường. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc các phản ứng, các quá trình vận chuyển, các ảnh hưởng tác động của các hình ...
  • Hóa học đại cương 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Hóa học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết như: Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, liên kết hóa học…và những kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học, chuẩn bị cơ sở cho sinh viên có thể ...
  • Hóa hữu cơ 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Là một trong những môn cơ bản giúp sinh viên có những khái niệm cụ thể về lý thuyết các quá trình hoá học, các quy trình công nghệ hoá học của các ngành công nghiệp hoá học ở nước ta hiện nay. Từ đó sinh viên có thể nghiên ...
  • Hóa kỹ thuật đại cương 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Hoá kỹ thuật là môn học nghiên cứu các quá trình chế biến vật liệu mà trong đó diễn ra sự thay đổi sâu sắc thành phần của chúng. Tuy nhiên, nó không chỉ nghiên cứu quá trình tạo thành sản phẩm mà còn nghiên cứu cả vật liệu, ...
  • Hóa lý 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của ba nguyên lý nhiệt động lực học để khảo sát hiệu ứng nhiệt của phản ứng, xác định khả năng tự diễn biến của quá trình hoá học, vị trí cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng ...
  • Hóa vô cơ 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc, tính chất vật lý, hóa học, trạng thái tồn tại, ứng dụng cũng như phương pháp điều chế các đơn chất cũng như hợp chất vô cơ quan trọng.
  • ISO 14000 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học đề cập đến lịch sử hình thành bộ tiêu chuẩn, mục đích và ý nghĩa, lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chuẩn, các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và các bước thực hiện.
  • Kinh tế môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về kinh tế môi trường, những công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường cũng như kiến thức cơ bản về định giá tài nguyên.
  • Kỹ thuật xử lý nước cấp 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đây là môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xử lý nước cấp, bao gồm: Những đặc tính quan trọng của môi trường nước
  • Môi trường và con người 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, những quy luật môi trường, những quá trình biến đổi của môi trường và những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa con người và môi trường, đồng thời giáo dục sinh viên về trách ...
  • Nguyên lý công nghệ sạch 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung môn học bao gồm: Giới thiệu khái niệm về Sản xuất sạch hơn
  • Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về sự hình thành, tính chất, ô nhiễm môi trường đất, giải pháp để bảo vệ môi trường đất.
  • Quan trắc môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học trình bày một số vấn đề về quan trắc môi trường đối với hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên. Môn học cũng trình bày cách thức và yêu cầu của chương trình quan trắc, các tiêu chuẩn áp dụng trong quan trắc môi ...
  • Quản lý chất lượng môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại công cụ quản lý môi trường cũng như một số biện pháp quản lý chất lượng môi trường. Bao gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, luật pháp và các công ...
  • Quản lý chất thải rắn 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Là môn thuộc phần kiến thức trong chương trình đào tạo kỹ sư môi trường, trình độ đại học. Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại chất thải cũng như một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
  • Quản lý tài nguyên 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về phân loại các loại tài nguyên, vai trò đối với con người và môi trường, sự tác động của con người và phương hướng sử dụng lâu.
  • Quản lý và giám sát môi trường biển 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ sinh thái biển, các tác động của con người đến hệ sinh thái biển, tình hình ô nhiễm và cách quản lý và giám sát để bảo vệ môi trường biển. Nội dung của môn học bao gồm: các quá ...