Recent Submissions

 • Hóa hữu cơ 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Là một trong những môn cơ bản giúp sinh viên có những khái niệm cụ thể về lý thuyết các quá trình hoá học, các quy trình công nghệ hoá học của các ngành công nghiệp hoá học ở nước ta hiện nay. Từ đó sinh viên có thể nghiên ...
 • Hóa học môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Hoá học môi trường là môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hoá học trong môi trường. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc các phản ứng, các quá trình vận chuyển, các ảnh hưởng tác động của các hình ...
 • Hóa học đại cương 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Hóa học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết như: Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, liên kết hóa học…và những kiến thức cơ bản về các quá trình hóa học, chuẩn bị cơ sở cho sinh viên có thể ...
 • Đánh giá tác động môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) với tư cách là một hệ thống các công cụ đánh giá, dự báo và cân nhắc các vấn đề môi trường trong tất cả các loại hình và lĩnh vực phát triển kinh ...
 • Độc học và vệ sinh công nghiệp 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học nêu lên các khái niệm cơ bản về độc học, các thông số đánh giá chất độc, nguyên lý chung về độc học như sự nhiễm độc, quan hệ liều lượng - đáp ứng, các dạng chất độc và các phương pháp xử lý nhiễm độc.
 • Xử lý nước thải 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Trình bày các phương pháp, qui trình công nghệ và công trình xử lý nước thải sinh họat và nước thải công nghiệp.
 • Xử lý ô nhiễm không khí 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Trang bị cho sinh viên khi ra trường nắm bắt, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường không khí - bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.
 • Nguyên lý công nghệ sạch 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Nội dung môn học bao gồm: Giới thiệu khái niệm về Sản xuất sạch hơn Phương pháp luận về kiểm toán đánh giá SXSH bao gồm cân bằng vật chất và năng lượng, các kỹ năng áp dụng SXSH cho các quá trình sản xuất công nghiệp nhằm ...
 • Cơ sở vi sinh và hóa sinh 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần hóa sinh bao gồm những kiến thức về hoá sinh cơ sở. Các nội dung chính bao gồm: nguồn gốc, nguồn thu, phân loại, cấu tạo hoá học, các tính chất lý hoá, danh pháp, phương pháp thu nhận, ứng dụng, khả năng tham gia ...
 • Thí nghiệm vi sinh 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần cung cấp những kỹ năng cơ bản về thao tác thí nghiệm với vi sinh vật. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng làm việc trong phòng thi nghiệm vi sinh, có thể tiến hành phân lập một chủng vi sinh vật từ môi trường, ...
 • Thực hành phân tích môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần cung cấp những kỹ năng cơ bản về thao tác thí nghiệm với vi sinh vật. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng làm việc trong phòng thi nghiệm vi sinh, có thể tiến hành phân lập một chủng vi sinh vật từ môi trường, ...
 • Kỹ thuật xử lý nước cấp 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Đây là môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xử lý nước cấp, bao gồm: Những đặc tính quan trọng của môi trường nước. Những yêu cầu cơ bản về chất lượng môi trường nước. Các biện pháp xử lý nước cấp cho ...
 • Xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các loài vi sinh vật, các quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật và khả năng ứng dụng chúng vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Xúc tác trong công nghệ môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Sinh viên nắm được: Các khái niệm cơ bản, khả năng ứng dụng và phát triển của xúc tác hoá học. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ sản xuất xúc tác hoá học.
 • Tin ứng dụng 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Là môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong công tác nghiên cứu môi trường với tư cách là một công cụ đánh giá, dự báo và cân nhắc các vấn đề môi trường. Môn học cần thiết gắn liền với các bài toán ...
 • Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Học phần này nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt, hấp thụ, hấp phụ, chưng luyện, trích ly. Tính cân bằng vật liệu, tính toán lựa chọn thiết bị để thực hiện các quá trình đó trong công nghệ hóa học, môi trường.
 • Quản lý tài nguyên 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về phân loại các loại tài nguyên, vai trò đối với con người và môi trường, sự tác động của con người và phương hướng sử dụng lâu.
 • Quản lý và giám sát môi trường biển 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ sinh thái biển, các tác động của con người đến hệ sinh thái biển, tình hình ô nhiễm và cách quản lý và giám sát để bảo vệ môi trường biển. Nội dung của môn học bao gồm: các quá ...
 • Sinh thái môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Nội dung của môn học bao gồm: Phần mở đầu, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã, hệ sinh thái và sinh thái học ứng dụng.
 • Quan trắc môi trường 

  Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Môn học trình bày một số vấn đề về quan trắc môi trường đối với hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên. Môn học cũng trình bày cách thức và yêu cầu của chương trình quan trắc, các tiêu chuẩn áp dụng trong quan trắc môi ...

View more