Now showing items 1-20 of 30

  • Hóa lý 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của ba nguyên lý nhiệt động lực học để khảo sát hiệu ứng nhiệt của phản ứng, xác định khả năng tự diễn biến của quá trình hoá học, vị trí cân bằng và sự chuyển dịch cân bằng ...
  • Hóa vô cơ 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cấu trúc, tính chất vật lý, hóa học, trạng thái tồn tại, ứng dụng cũng như phương pháp điều chế các đơn chất cũng như hợp chất vô cơ quan trọng.
  • Hóa kỹ thuật đại cương 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Hoá kỹ thuật là môn học nghiên cứu các quá trình chế biến vật liệu mà trong đó diễn ra sự thay đổi sâu sắc thành phần của chúng. Tuy nhiên, nó không chỉ nghiên cứu quá trình tạo thành sản phẩm mà còn nghiên cứu cả vật liệu, ...
  • Các quá trình thủy lực 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần này nghiên cứu các định luật về thủy tĩnh học, thủy động học, chuyển động chất lỏng, khí
  • ISO 14000 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học đề cập đến lịch sử hình thành bộ tiêu chuẩn, mục đích và ý nghĩa, lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chuẩn, các khái niệm cơ bản, nguyên tắc và các bước thực hiện.
  • Kinh tế môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về kinh tế môi trường, những công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường cũng như kiến thức cơ bản về định giá tài nguyên.
  • Quản lý chất lượng môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại công cụ quản lý môi trường cũng như một số biện pháp quản lý chất lượng môi trường. Bao gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý môi trường, luật pháp và các công ...
  • Quản lý chất thải rắn 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Là môn thuộc phần kiến thức trong chương trình đào tạo kỹ sư môi trường, trình độ đại học. Môn học đề cập đến các khái niệm cơ bản, phân loại chất thải cũng như một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.
  • Môi trường và con người 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản, những quy luật môi trường, những quá trình biến đổi của môi trường và những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa con người và môi trường, đồng thời giáo dục sinh viên về trách ...
  • Ô nhiễm đất và kỹ thuật xử lý 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về sự hình thành, tính chất, ô nhiễm môi trường đất, giải pháp để bảo vệ môi trường đất.
  • Các quá trình truyền nhiệt và chuyển khối 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Học phần này nghiên cứu các quá trình truyền nhiệt, hấp thụ, hấp phụ, chưng luyện, trích ly. Tính cân bằng vật liệu, tính toán lựa chọn thiết bị để thực hiện các quá trình đó trong công nghệ hóa học, môi trường.
  • Quản lý tài nguyên 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về phân loại các loại tài nguyên, vai trò đối với con người và môi trường, sự tác động của con người và phương hướng sử dụng lâu.
  • Quản lý và giám sát môi trường biển 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ sinh thái biển, các tác động của con người đến hệ sinh thái biển, tình hình ô nhiễm và cách quản lý và giám sát để bảo vệ môi trường biển. Nội dung của môn học bao gồm: các quá ...
  • Sinh thái môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung của môn học bao gồm: Phần mở đầu, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể, sinh thái học quần xã, hệ sinh thái và sinh thái học ứng dụng.
  • Quan trắc môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Môn học trình bày một số vấn đề về quan trắc môi trường đối với hầu hết các thành phần môi trường tự nhiên. Môn học cũng trình bày cách thức và yêu cầu của chương trình quan trắc, các tiêu chuẩn áp dụng trong quan trắc môi ...
  • Thực hành phân tích môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần cung cấp những kỹ năng cơ bản về thao tác thí nghiệm với vi sinh vật. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng làm việc trong phòng thi nghiệm vi sinh, có thể tiến hành phân lập một chủng vi sinh vật từ môi trường, ...
  • Xử lý môi trường bằng công nghệ vi sinh 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các loài vi sinh vật, các quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật và khả năng ứng dụng chúng vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.
  • Thí nghiệm vi sinh 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Học phần cung cấp những kỹ năng cơ bản về thao tác thí nghiệm với vi sinh vật. Sau khi học xong, sinh viên có khả năng làm việc trong phòng thi nghiệm vi sinh, có thể tiến hành phân lập một chủng vi sinh vật từ môi trường, ...
  • Xúc tác trong công nghệ môi trường 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Sinh viên nắm được: Các khái niệm cơ bản, khả năng ứng dụng và phát triển của xúc tác hoá học
  • Tin ứng dụng 

   Khoa Môi trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Là môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về tin học ứng dụng trong công tác nghiên cứu môi trường với tư cách là một công cụ đánh giá, dự báo và cân nhắc các vấn đề môi trường. Môn học cần thiết gắn liền với các bài toán ...