Now showing items 1-20 of 318

  • Bài toán khai thác thông tin về sản phẩm từ Web 

   Nguyễn, Văn Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Đề tài tìm kiếm thông tin sản phẩm trên Web là một công việc rất thú vị. Nó thể hiện rất rõ việc áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khác sẽ đem lại kết quả cao.
  • Cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo trên một máy tính vật lý 

   Nguyễn, Thị Phượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung đồ án được trình bầy trong ba chương. Chương một trình bầy các kiến thức căn bản về mạng máy tính. Chương hai trình bầy về tính năng của phần mềm Microsoft VPC2007 là phần mềm quản lý các máy tính ảo trên một máy vật lý.
  • Các chữ ký không chối bỏ được và ứng dụng 

   Trần, Văn Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Đi sâu tìm hiểu về lược đồ chữ chống chối bỏ và ứng dụng.
  • Các phương pháp điều khiển tương tranh và truy cập dữ liệu trong cơ sở đữ liệu phân tán 

   Đặng, Thị Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án được chia thành 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu một số đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán. Chương 2: Giới thiệu về các thao tác truy cập đến cơ sở dữ liệu phân tán. Chương 3: Tìm hiểu các phương pháp điều khiển tương ...
  • Chương trình Quản lý Lương xí nghiệp xăng dầu K131 

   Nguyễn, Trung Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đề tài đã hoàn chỉnh các bước phân tích thiết kế cho hệ thống để làm cơ sở cài đặt chương trình.
  • Chương trình Quản lý Nhân viên trong Nhà Hàng 

   Nguyễn, Thị Thư (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Kết quả thu nhận được của đồ án: - Để thiết kế chương trình trên em nắm bắt và thu nhận được những kiến thức cơ bản sau: Có khả năng thực hiện quá trình xây dựng một phần mềm ứng dụng từ khâu khảo sát, phân tích thiết kế ...
  • Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính 

   Bùi, Hồng Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án sẽ đi sâu về chữ ký bội và ứng dụng của nó trong giao dịch hành chính điện tử. Sau đó xây dựng, thử nghiệm một chương trình chữ ký bội để tiến hành ký số, kiểm tra chữ ký trên tài liệu điện tử.
  • Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

   Hà, Thị Hồng Gấm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án gồm 2 chương: Chương I: Cơ sở toán học của chữ ký số. Trong chương này đề cập tới các khái niệm toán học và cơ sở toán của chữ ký điện tử. Chương II: Chữ ký số. Trong chương này ta tìm hiểu chi tiết về chữ ký số và ...
  • Giải pháp thanh toán trực tuyến 

   Vũ, Hoàng Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Kết quả của đồ án: - Thêm hiểu biết về Thương mại điện tử nói chung và các giải pháp Thanh toán điện tử nói riêng. - Có được các kinh nghiệm thực tế khi triển khai một hệ thống demo giải pháp thanh toán. - Cài đặt một website.
  • Hệ thống quản lý dịch vụ đi chợ thuê 

   Đỗ, Khắc Hướng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
   Cùng kinh tế ngày càng phát triển, công việc hằng ngày bân rộn nhiều gia đình không có đủ thời gian để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng ngày. Từ đó dịch vụ đi chợ thuê được ra đời. Bên cạnh đó nền tảng internet đã trở nên thông ...
  • Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh 

   Phạm, Văn Bình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm: Chương 1: Nêu khái quái và các khái niệm của xử lý ảnh số và hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số. Chương 2: Nêu một số phương pháp và thuật toán hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số. Chương 3: Giới ...
  • Kết hợp hai phương pháp biến đổi sóng nhỏ DWT/IWT và phương pháp trộn có chọn lọc cho phương pháp giấu ảnh trong ảnh 

   Nguyễn, Việt Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh và các khái niệm liên quan. Chương 2: Trình bày về phương pháp giấu tin sử dụng biến đổi DWT/ IWT cho ảnh gốc và ảnh mật sau đó kết hợp trộn có ...
  • Khai phá dữ liệu từ website việc làm 

   Nguyễn, Ngọc Châu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Nội dung của chương là áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào bài toán tìm xu hướng chọn ngành nghề của các ứng viên và tuyển dụng của của các doanh nghiệp.
  • Khai phá dữ liệu với R 

   Trần, Văn Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Vận dụng Khai phá dữ liệu với R xây dựng lên chương trình Predicting Stock Market Returns. Kết quả đạt được bao gồm: - Tìm hiểu về Ngôn Ngữ R. - Tìm hiểu Khai Phá Dữ Liệu. Dự đoán Trả lại thị trường chứng khoán. Xây dựng ...
  • Kiến trúc phần mềm dựa trên tác tử 

   Bùi, Phương Hạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Tác tử và đa tác tử. Giới thiệu tổng quan kiến thức về tác tử và đa tác tử. Chương 2: Nền tảng JADE. Trong chương này đồ án trình bày những đặc điểm cơ bản kiến trúc JADE và các yếu tố liên quan.
  • Kĩ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin bằng LLRT (Logarithm Likelihood Ratio Test) 

   Phạm, Văn Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu thông tin. Trình bày về kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền LSB bằng phương pháp thống kê LLRT.
  • Kỹ thuật bảo mật thông tin sử dụng kết hợp mã hóa AES và giấu tin 

   Đào, Đình Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nôi dung báo cáo gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Tổng quan về giấu tin trong ảnh và mã hóa thông tin. Giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin, môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản, cấu trúc ảnh bitmap.
  • Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh 

   Nguyễn, Thị Hoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
    Tổng quan về xử lý ảnh.  Xương và các thuật toán tìm xương.  Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh. Từ đó xây dựng chương trình mô phỏng cắt tỉa xương của ảnh bằng ngôn ngữ matlab.
  • Kỹ thuật giấu tin CPT trên ảnh nhị phân 

   Nguyễn, Tất Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Gồm các chương sau: Chương 1. Khái niệm tổng quan: Trình bày tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh, cấu trúc ảnh BITMAP và phương pháp đánh giá PSNR (peak signal-to-noise ration) ảnh trước và sau khi giấu tin. Chương 2. ...
  • Kỹ thuật giấu tin dựa trên sự tương quan của miền không gian ảnh 

   Vũ, Huy Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin: Khái niệm giấu tin, mục đích của giấu tin, cấu trúc ảnh bitmap, đánh giá chất lượng ảnh bằng PSNR. Chương 2. Kỹ thuật giấu tin dựa trên sự tương quan của miền ...