Now showing items 1-20 of 608

  • Vấn đề chia sẻ bí mật và ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử 

   Bùi, Văn Tiến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Với sự tiến bộ của xã hội ngày nay thì các dự án chính phủ điện tử để giúp nhà nước điều hành đất nước là một điều tất yếu, kèm theo đó thì sự phát triển của bỏ phiếu điện tử để thay thế cho bỏ phiếu thông thường là điều ...
  • Tìm hiểu lược đồ chữ ký số chống chối bỏ 

   Hoàng, Văn Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đề tài dựa trên cơ sở là các hệ thống mật mã khóa công khai. Ở đây, quan niệm về bí mật được gắn với độ phức tạp tính toán: ta xem một giải pháp là bí mật, nếu để biết được bí mật thì cần phải thực hiện một quá trình tính ...
  • Xây dựng hệ thống lưu trữ tập trung trên nền tảng Distributed File System Windows Server 2008 

   Đào, Văn Lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án với 03 nội dung chính: Thứ nhất là đưa ra cái nhìn tổng quát về mạng máy tính. Thứ hai là tìm hiểu các mô hình mạng và một số dịch vụ mạng thường sử dụng trên Windows. Thứ ba là xây dựng hệ thống ...
  • Tìm hiểu phần mềm nguồn mở Nuke Viet và ứng dụng 

   Phạm, Văn Quân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Phần mềm nguồn mở có nghĩa gần tương đương với mã nguồn mở nhưng với độ trừu tượng cao hơn. Ngày nay có rất nhiều dạng mở (không đóng) bao gồm: phần cứng, phầm mềm nguồn mở, tài liệu mở... Mã nguồn mở ngày nay phát triển ...
  • Xây dựng Website quản lý bán 

   Đồng, Văn Thắng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án được bố cục như sau: Giới thiệu: Giới thiệu về ứng dụng thương mại điện tử. Chương 1: Cơ sở lý thuyết. Trong chương này, trình bày về các kiến thức cơ bản về các ứng dụng dựa trên nền Web. Chương 2: Phân tích và thiết ...
  • Tìm hiểu chuẩn mật mã dữ liệu (DES) và ứng dụng vào thi tuyển đại học 

   Đỗ, Thị Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Mật mã cổ điển: chương này giới thiệu về khái niệm và định nghĩa mật mã, một số mã cổ điển. Chương 2: thuật toán DES: chương này nói về mã hóa và giải mã trong thuật toán DES, các vấn đề xung ...
  • Phân cum dữ liệu: Bài toán và một số giải thuật theo tiếp cận phân hoạch 

   Phạm, Văn Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nội dung của đồ án gồm 3 chương: Chương 1: Khái quát về khai phá dữ liệu: Trong chương này em trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, quy trình khai phá, các kỹ thuật khai phá và các ứng dụng của khai phá dữ liệu, cuối ...
  • Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch sử dụng thuật toán Maxmin 

   Cao, Lê Huân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án gồm các chương sau: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin: Khái niệm giấu tin, mục đích của giấu tin, cấu trúc ảnh bitmap, đánh giá chất lượng ảnh bằng PSNR. Chương 2. Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh: ...
  • Tìm hiểu phương pháp trích chọn bằng đối sánh hình dạng 

   Lê, Thị Hân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nội dung đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh và bài toán đối sánh ảnh: chương này thể hiện khái quát về xử lý ảnh, các khái niệm liên quan đến xử lý ảnh, giới thiệu bài toán đối sánh và cách tiếp cận. ...
  • Nghiên cứu một số bài toán An toàn thông tin trong Mạng riêng Ảo 

   Lê, Quý Hiển (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Kết quả của đồ án: cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả để truy cập tài nguyên nôi bộ công ty từ bên ngoài thông qua mạng Internet. Mặc dù sử dụng hạ tầng mạng chia sẻ nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được tính riêng tư của dữ ...
  • Xây dựng chương trình quản lý Hữu Hạnh Club 

   Lê, Thanh Tân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Kết quả đạt được bao gồm: Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: Quản lý một mô hình quán cafe. Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương pháp cấu trúc. ...
  • Phương pháp giấu tin thuận nghịch cho ảnh đã mã hóa 

   Ngô, Văn Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nội dung của đồ án được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về giấu tin, cấu trúc ảnh bitmap và đánh giá chất lượng ảnh biến đổi bằng PSNR. Chương 2: Trình bày kỹ thuật giấu tin trong ảnh đã mã hóa. ...
  • Xây dựng ứng dụng Web với HTML 5.0 

   Đặng, Đức Tuyển (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: Tìm hiểu về công nghệ Web-based và Web 2.0: Trình bày về sơ lược của công nghệ Web-based và những khái niệm và kiến trúc cơ bản của Web 2.0. Chương 2: Tìm hiểu các công nghệ mới trong HTML ...
  • Xây dựng điểm kiểm soát truy cập mạng không dây Hotspot Gateway có chứng thực dựa trên Mikrotik Router 

   Ngô, Thanh Chiến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án với 03 nội dung chính: Thứ nhất là đưa ra cái nhìn tổng quát về mạng máy tính Thứ hai là xây dựng mô hình điểm kiểm soát truy cập có chứng thực dựa trên Mikrotik Router Os. Thứ ba là một số giải pháp khác và kết quả ...
  • Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco và ứng dụng 

   Lương, Đức Tam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hệ thống lưu trữ và quản lý tài liệu (DMS – Document Management System) là lĩnh vực còn mới mẻ và ngày càng có vị trí quan trọng trên môi trường Internet. Với phạm vi của một đồ án tốt nghiệp đã hoàn thành và tìm hiểu được ...
  • Nâng cao chất lượng phần mềm bằng kỹ thuật Program Slicing 

   Nguyễn, Sỹ Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án được trình bày như sau: Giới thiệu về bài toán PROGRAM SLICING. Chương 1: Các khái niệm cơ bản về PROGRAM SLICING. Trình bày các khái niệm cơ bản được ứng dụng trong kỹ thuật Program Slicing. Chương 2: Các kỹ thuật ...
  • Xây dựng hệ thống quản lý kinh doanh cho công ty TNHH dược phẩm Tam Long 

   Nguyễn, Văn Tâm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Kết quả của đồ án: Chương trình dễ sử dụng, đáp ứng được những nhu cầu khách quan của công việc quản lý kinh doanh. Quản lý chặt chẽ, phân quyền người sử dụng hợp lý. Hoàn thành phân tích thiết kế hệ thống. Thiết kế chương ...
  • Tìm hiểu đặc trưng lõm 3D và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh 

   Nguyễn, Thị Thơm (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án tìm hiểu được bài toán phát hiện mặt người dựa trên đặc trưng lõm 3D để nhận dạng được khuôn mặt và xác định được các ứng dụng đặc trưng của bài toán phát hiện mặt người. Từ đó ta xây dựng được hệ thống nhận diện người .
  • Xây dựng hệ thống quản lý điểm trường phổ thông trên nền web 

   Nguyễn, Thị Vân Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trong đồ án này, hệ thống chương trình quản lý điểm trường phổ thông cơ sở trên nền web đã được xây dựng. Trước đây bài toán quản lý đã được xây dựng cho môi trường không phải web, vì thế hạn chế việc giao tiếp và tốn nhiều ...
  • Tìm hiểu và tích hợp các phương pháp dự báo 

   Nguyễn, Trung Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đồ án được chia làm các phần như sau: Lời mở đầu: Giới thiệu về dự báo và vai trò. Chương 1: Bài toán phân tích và dự báo. Trong chương này trình bày các khái niệm và kiến thức cơ bản về dự báo cũng như các phương pháp dự ...