Now showing items 1-1 of 1

    • Phương pháp giấu tin dựa vào Automata 2D-CA 

      Trần, Đình Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Trong đề tài này sẽ sử dụng phương pháp giấu tin Automata 2D-CA (two-dimensional cellular automata) để giấu thông tin vào trong ảnh.