Now showing items 1-1 of 1

    • Quản lý thư viện Aptech-Hải Phòng 

      Bùi, Thị Quỳnh Liên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Các Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech tại Việt Nam vinh dự là thành viên trong số hơn 3500 trung tâm đào tạo của Tập đoàn Aptech, tập đoàn lớn nhất thế giới về đào tạo CNTT, có mặt ở 53 quốc gia. Aptech - Hải ...