Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu kỹ thuật 3D Morphing 

      Nguyễn, Quang Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
      3D Morping là kỹ thuật xây dựng lại một chuỗi các đối tượng ba chiều được biến hình từ đối tượng nguồn tới đối tượng mục tiêu.