Now showing items 1-3 of 3

  • Kỹ thuật giấu ảnh màu trong ảnh màu 

   Lưu, Thanh Bình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nôi dung gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Tổng quan về giấu tin trong ảnh.Giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản. Chương 2.Giấu ảnh màu trong ảnh màu. Thuật ...
  • Tìm hiểu phương pháp phát hiện biên cho ảnh đa cấp xám và ảnh màu 

   Đặng, Thị Thương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Mục đích chính của đề tài là hệ thống hóa kiến thức về các phương pháp phát hiện biên đối với ảnh đa cấp xám và ảnh màu, từ các kỹ thuật dò biên cài đặt chương trình để đưa ra các nhận xét, so sánh, đánh giá về các phương ...
  • Tìm hiểu phương pháp phân đoạn ảnh màu 

   Vũ, Văn Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Cụ thể trong từng chương trình đã có kết quả sau: Chương 1 là giới thiệu tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2 là trình bày về phân đoạn ảnh dựa vào ngưỡng. Chương này giới thiệu về phương ...