Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh khảm số 

      Nguyễn, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Nội dung đồ án. - Trình bày khái quát về giấu tin trong ảnh số. - Trình bày khái niệm về khảm ảnh và một số kỹ thuật khảm ảnh phổ biến như: Đan đa phân giải, trích chọn đặc trưng, lọc trung bình, lọc trung vị, khớp biểu ...