Now showing items 1-1 of 1

    • Tìm hiểu về một số thuật toán giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin 

      Nguyễn, Thị Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
      Kết quả chính của đồ án tốt nghiệp là: Trình bày một số khái niệm cơ bản về mã hóa, giấu tin và các vấn đề liên quan. Trình bày hai phương pháp giấu tin trong ảnh: giấu tin bằng bit có trọng số thấp nhất, kỹ thuật thủy vân ...