Now showing items 1-2 of 2

  • Nghiên cứu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG 2000 

   Phạm, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung của đề tài được trình bày trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin trong ảnh. Chương 2. Chuẩn nén ảnh tĩnh dựa trên biến đổi WAVELET – JPEG2000. Chương 3. Phương pháp giấu thủy vân dựa vào cặp tần ...
  • Nghiên cứu phương pháp phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh JPEG 2000 

   Phạm, Thị Quỳnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Báo cáo này nghiên cứu phương pháp phát hiện thông tin ẩn giấu trong ảnh JPEG2000 gồm các nội dung sau: Chương I. Tổng quan kỹ thuật thủy vân số. Chương II. Kỹ thuật nén ảnh JPEG 2000. Chương III. Kỹ thuật giấu thủy vân. ...