Now showing items 1-2 of 2

  • Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh Gif 

   Mạc, Như Hiển (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Giấu thông tin là một kỹ thuật còn tương đối mới và đang phát triển rất nhanh thu hút được sự quan tâm của cả giới khoa học và giới công nghiệp nhưng cũng còn rất nhiều thách thức và trở ngại.
  • Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện thông tin ẩn giấu trên ảnh Gif 

   Trịnh, Thị Thu Hà (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Nội dung báo cáo gồm các chương: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin và giấu tin trong ảnh. Chương 2. Ảnh và kỹ thuật nén dữ liệu LZW. Chương 3. Một số kỹ thuật giấu tin trên ảnh GIF. Chương 4. Kỹ thuật phát hiện ...