Now showing items 1-2 of 2

  • Nghiên cứu ảnh Dicom và ứng dụng 

   Đỗ, Đức Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Trong đồ án thực hiện tìm hiểu được một số vấn đề như sau: Nắm bắt được khái niểm ảnh y tế. Nắm bắt được cấu trúc ảnh DICOM. Phát triển được 1 Open Project hiển thị ảnh DICOM.
  • Tìm hiểu về chuẩn lưu trữ ảnh DICOM và viết chương trình đọc ảnh DICOM 

   Nguyễn, Mạnh Tuân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan về các chuẩn lưu trữ ảnh trong y khoa: trình bày những kiến thức cơ bản nhất về các chuẩn AFNI, Analyze và chuẩn DICOM. Chương 2: Chuẩn ảnh DICOM: trình bày về lịch sử ra đời, file ...