Now showing items 1-20 of 30

  • Hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh 

   Phạm, Văn Bình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm: Chương 1: Nêu khái quái và các khái niệm của xử lý ảnh số và hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số. Chương 2: Nêu một số phương pháp và thuật toán hiệu chỉnh ánh sáng trong ảnh số. Chương 3: Giới ...
  • Kết hợp hai phương pháp biến đổi sóng nhỏ DWT/IWT và phương pháp trộn có chọn lọc cho phương pháp giấu ảnh trong ảnh 

   Nguyễn, Việt Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Đồ án bao gồm 3 chương: Chương 1: giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh và các khái niệm liên quan. Chương 2: Trình bày về phương pháp giấu tin sử dụng biến đổi DWT/ IWT cho ảnh gốc và ảnh mật sau đó kết hợp trộn có ...
  • Kĩ thuật phát hiện mù cho ảnh có giấu tin bằng LLRT (Logarithm Likelihood Ratio Test) 

   Phạm, Văn Minh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu thông tin. Trình bày về kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền LSB bằng phương pháp thống kê LLRT.
  • Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh 

   Nguyễn, Thị Hoa (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
    Tổng quan về xử lý ảnh.  Xương và các thuật toán tìm xương.  Kỹ thuật cắt tỉa xương của ảnh. Từ đó xây dựng chương trình mô phỏng cắt tỉa xương của ảnh bằng ngôn ngữ matlab.
  • Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trên miền biến đổi sóng nhỏ (wavelet) cho ảnh chất lượng cao 

   Nguyễn, Anh Quyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Nội dung gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Tổng quan về giấu tin trong ảnh: Giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin, môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản. Tìm hiểu về ảnh bitmap, phương pháp đánh ...
  • Kỹ thuật giấu tin thuận nghịch trong ảnh bằng hiệu chỉnh hệ số wavelet 

   Trần, Đại Dương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Nôi dung gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Tổng quan về giấu tin trong ảnh. Giới thiệu về một số định nghĩa giấu thông tin môi trường giấu tin, sơ lược về mô hình giấu tin cơ bản. Tìm hiểu về ảnh bitmap, phương pháp biến ...
  • Kỹ thuật giấu tin trên K BIT LSB của ảnh 

   Nguyễn, Diễm Hương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Trong đồ án này tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trên k bit LSB của ảnh. Nội dung được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Một số khái niệm tổng quan. Chương 2. Kỹ thuật giấu tin trên k-LSBs. Chương 3. Cài đặt và thử nghiệm.
  • Kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựa trên KBNS (Multiple base notational system) 

   Hoàng, Thị Thu Dung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   KBNS là hệ thống các ước số cơ sở. Kỹ thuật giấu tin sử dụng KBNS sẽ chia thông điệp ra làm nhiều phân đoạn, và giấu vào các đoạn dữ liệu ảnh dựa vào việc chia cơ sở cho chính các đoạn thông điệp được một hệ thống các bội ...
  • Kỹ thuật giấu tin trong ảnh SES (Steganography Evading Statistical Analyses) 

   Vũ, Thùy Dung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án trình bày về giấu và phát hiện ảnh có giấu thông tin. Đồng thời trình bày về kỹ thuật giấu tin trên miền dữ liệu ảnh bằng SES (Steganography Evading Statistical analyses). Từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho ...
  • Kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin GLCM 

   Nguyễn, Thanh Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Bản báo cáo này trình bày tổng quan về kỹ thuật giấu và phát hiện ảnh có giấu tin. Đồng thời trình bày một số kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên LSB của ảnh số, từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho việc phát ...
  • Một hướng tiếp cận trong phát hiện khuôn mặt trong ảnh 

   Nguyễn, Ạnh Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đồ án bố cục làm bốn mục chính. Chương 1: Giới thiệu, bao gồm phần giới thiệu, phần tổng quan kiến trúc của một hệ thống nhận dạng mặt người, phần một số ứng dụng liên quan tới phát hiện khuôn mặt và phần các hướng tiếp ...
  • Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong ảnh 

   Đặng, Đức Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Giấu thông tin là một kỹ thuật còn tương đối mới và đanh phát triển rất nhanh, thu hút được cả sự quan tâm của giới khoa học và giới công nghiệp và cũng còn nhiều thách thức. Nội dung của báo cáo này chủ yếu nghiên cứu về ...
  • Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền dữ liệu ảnh 

   Vũ, Văn Tập (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Trong đồ án này đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về giấu tin trên miền RCM và phát hiện ảnh có giấu tin sử dụng kỹ thuật giấu RCM.
  • Nghiên cứu một giải pháp giấu văn bản trong ảnh 

   Vũ, Thị Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Đồ án được tổ chức gồm bốn chương trong đó: Chương 1. Tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh: Trình bày định nghĩa, mục đích, đặc trưng, tính chất, các phương pháp, mô hình giấu tin và phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ...
  • Nghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh dựa vào nội dung biểu diễn màu hiệu quả 

   Nguyễn, Xuân Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Các vấn đề đã được giải quyết trong đồ án: - Tìm hiểu về xử lý ảnh. - Giới thiệu tổng quan về tra cứu ảnh theo nội dung. - Nghiên cứu và tiến hành cài đặt các phương pháp tra cứu ảnh dựa ...
  • Phương pháp phát hiện ảnh có giấu tin trên LSB bằng phương pháp phân tích cặp mẫu 

   Trịnh, Văn Thành (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Bản báo cáo này trình bày tổng quan về kỹ thuật giấu và phát hiện ảnh có giấu tin. Đồng thời trình bày một số kỹ thuật phát hiện thông tin giấu trên LSB của ảnh số, từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho việc phát ...
  • Tìm hiểu bài toán phát hiện trạng thái mắt của mặt người trong ảnh 

   Nguyễn, Thị Hiền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trình bày lý thuyết về kỹ thuật SVM, một kĩ thuật phân lớp hiện đại và hiệu quả và ứng dụng của nó trong lĩnh vực xử lý ảnh, cụ thể là bài toán phát hiện mắt của mặt người trong ảnh.
  • Tìm hiểu bài toán xóa đối tượng nhỏ trong ảnh 

   Trần, Văn Trí (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Cấu trúc đồ án bao gồm ba chương: Chương 1: Khái quát về xử lý ảnh đối tượng nhỏ trong ảnh. Trình bày khái quát về xử lý ảnh, nhiễu và lỗ hổng. Chương 2: Các phương pháp khử nhiễu và lấp lỗ hổng. Trình bày các phương pháp ...
  • Tìm hiểu bài toán đánh giá sự tương quan giữa hai ảnh 

   Trần, Thu Hường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Đồ án giới thiệu các phương pháp cũng như các vector đặc trưng dùng để mô tả nội dung của một bức ảnh. Đây chính là cơ sở để chúng ta thực hiện các phép tính toán so sánh các bức ảnh với nhau.
  • Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnh 

   Phạm, Quang Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Bản báo cáo này trình bày về kỹ thuật giấu và phát hiện ảnh có giấu tin. Đồng thời trình bày một số kỹ thuật giấu và phát hiện thông tin trên ảnh số, từ đó đưa ra các thực nghiệm và đánh giá cho việc phát hiện thông tin ...