Now showing items 1-1 of 1

    • Xây dựng ứng dụng quản lý quy trình giảng dạy của giảng viên 

      Bùi, Thị Bình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Nội dung của đồ án được trình bày như sau: Chương I: Tìm hiểu về lý thuyết hệ thống thông tin quản lý. Trong chương này nêu lên các lý thuyết, khái niệm về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. Chương ...