Now showing items 1-1 of 1

    • Nghiên cứu, tìm hiểu về mạng Neural và một vài ứng dụng của chúng 

      Bùi, Duy Quảng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Đồ án tập trung tìm hiểu mấy vấn đề cơ bản sau đây: Tìm hiểu mạng Neural nhân tạo. Tìm hiểu sâu về mạng Perceptron đa lớp với luật học lan truyền ngược sai số. Tìm hiểu về kỹ thuật nhận dạng bản rõ tiếng Anh của ngôn ngữ ...