Now showing items 1-15 of 15

  • An analysis of the trade balance between Vietnam and China 

   Hoàng, Chí Cương; Bùi, Thị Phương Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   This paper will decode the upward trend of trade deficit with China in the period from 2000 to 2010 by using the updated, personal calculated figures set by Ministry of Industry and Trade, and GSO Vietnam. The interesting ...
  • Assessment of the 10-year impact of the USBTA on foreign direct investment attraction and foreign trade of Vietnam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Nghiên cứu này sử dụng mô hình lực hấp dẫn, bảng số liệu hỗn hợp của 17 đối tác FDI và ngoại thương của Việt Nam giai đoạn 1995-2011. Mục đích là để đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ tới thu hút FDI và ...
  • Does foreign direct investment matter for economic growth in Asean countries? 

   Hoàng, Chí Cương; Cao, Thị Thu; Nguyễn, Thị Tình (Thanh niên, 2021)
   Does Foreign Direct Investment (FDI) stimulate economic growth of the host country? Empirical evidences have been mixed in the cases of developed, developing and transitional economies. There remain gaps in the literature. ...
  • Does the indexx of country similarity in size induce FDI inflows into Vietnam? 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   International investment includes two main types: foreign direct investment (FDI) and portfolio investment or foreign indirect investment (FII). The International Monetary Fund (IMF) defines foreign direct investment as ...
  • An introduction to research and research methodology 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   This article will give an introduction to research and research methodology. This will be quite important for people who start their own scientific research work in academic life.
  • Luận bàn về binh pháp tôn tử trong kinh doanh 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Binh pháp Tôn Tử là sách chiến lược, chiến thuật do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 trước công nguyên đời Xuân Thu. Nó không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn ...
  • Modeling the relationship between exports and imports of VietNam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   In this paper, the author employs the gravity model and the Hausman-Taylor estimator in tandem with a panel dataset of country pairs which includes 18 Vietnam’s main trading partners in the sample period from 1995 to 2011. ...
  • “New trade theory”: New evidence from VietNam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   This paper employs Gravity model, first used by Tinbergen (1962), and a panel data that concludes 18 Vietnam’s main trading partners in the period from 1995 to 2011. This is for the purpose to examine whether Vietnam will ...
  • Policy implications for Vietnam tourism industry in the COVID-19 pandemic context 

   Hoàng, Chí Cương; Cao, Thị Thu (Thông tin và Truyền thông, 2021)
   This research employs qualitative, quantitative research tools and descriptive analysis with the relevant current media and data offered by Vietnamese authorities to examine the effects of Covid-19 pandemic to Vietnam’s ...
  • Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới ô nhiễm không khí tại Việt Nam và một số nước ASEAN: Một cách tiếp cận thông qua đường Kuznets 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Hải Phòng, 2017)
   Nghiên cứu này sử dụng số liệu bảng (panel data) cung cấp bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank) trong giai đoạn 1991-2011 để đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-foreign direct investment) tới ô nhiễm môi ...
  • The Trans-Pacific Partnership (TPP): Opportunities and Challenges for Vietnam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   The aims of this short article are to give an overview about the Trans-Pacific Partnership (TPP) and outline the opportunities and challenges, which Vietnam may face with after it becomes a full membership of this agreement ...
  • The Trans-Pacific Partnership (TPP): Opportunities and Challenges for Vietnam 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Mục đích của bài báo này là cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quan về Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chỉ ra những Cơ hội và Thách thức mà Việt Nam có thể phải đối mặt sau khi trở thành một ...
  • Từ FTA đến WTO 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Sự gia tăng các FTA có nguy cơ tác động tới tự do hóa thương mại toàn cầu mà WTO như một chiếc ô bảo trợ cho nó. Với tự do hóa thương mại toàn cầu mà lợi ích của nó đem lại cho các quốc gia ở một khía cạnh nào đó đã được ...
  • Vietnam - a “forthcoming dragon” and the “Middle income trap” 

   Hoàng, Chí Cương; Bùi, Thị Phương Mai (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Vietnam’s economic growth had a downward trend in the aftermath of 2008 global financial crisis in tandem with its internal weaknesses appearance. The country also deals with many challenges ahead especially the so-called ...
  • Vietnam’s economic growth after WTO accession 

   Hoàng, Chí Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Vietnam has emerged as one of the great success countries in term of economic development in Asia. The economy has posted annual growth of around 7 percent in over two decades of Renovation since 1986. The country has also ...