Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Nghiên Cứu Xác Định Hành Vi, Hình Thức Và Mức Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thống Kê

This email address is used for sending the document.