Now showing items 1-20 of 1339

  • Speed Memory 

   Buzan, Tony (Sphere Books, 1971)
   Can you remember names, faces, lists, speeches, dates, numbers, examination data? SPEED MEMORY is a comprehensive memory training course based on recent research. As you work through the book, you graduate from simple ...
  • Khoa học hoá cách suy nghĩ, làm việc, học tập 

   Đào, Văn Tiến (1980)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Tinh thần khoa học và phong cách khoa học được hình thành qua công tác nghiên cứu và chính nhờ đó mà các nhà khoa học của bao thế hệ đã và đang đóng góp có kết quả cho sự nghiệp khoa học. Nhưng sản ...
  • Innovation and entrepreneurship practice and principles 

   Drucker, Peter F. (Harper and Row, 1985)
   This book presents innovation and entrepreneurship as a practice and a discipline. It does not talk of the psychology and the character traits of entrepreneurs, it talks of their actions and behavior. It uses cases, but ...
  • Nước Nhật mua cả thế giới 

   Antoine, Piere; Donnet (Thông tin lý luận, 1991)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Thông tin là một trong những đòi hỏi của đời sống xã hội. Việc nắm bắt thông tin nhiều chiều - đặc biệt trong thế giới đầy biến động và luôn biến động – chẳng những cần thiết cho tư duy, nâng cao ...
  • Speedwealth: How to make a million in your own bussiness in 3 years or less 

   Eker, T. Harv (Peak Potentials, 1996)
   Using the principles he teaches, T. Harv Eker went from zero to millionaire in only two and a half years. Eker is president of Peak Potentials Training, one of the fastest growing success training companies in North America. ...
  • Guidelines for the economic analysis of projects 

   Economics and Development Resource Center (1997)
   Provides guidelines for Bank staff, consultants, and DMC officials in assessing project proposals for economic viability and financial sustainability. It includes sections on environmental costs and benefits, the distribution ...
  • Kinh tế học vi mô 

   Bộ Giáo dục và đào tạo (Giáo dục, 1997)
   Cuốn sách bao gồm 8 chương đề cập đến kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và ứng dụng của kinh tế vi mô vào ...
  • Bảo vệ môi trường biển 

   Trần, Thị Mai; Trần, Hữu Nghị (Giáo dục, 1997)
   Cung cấp cho bạn đọc những điều hiểu biết cơ bản về các quá trình môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường biển. Cuốn sách gồm các nội dung: Các quá trình môi trường cơ bản, sự ô nhiễm biển và biện pháp bảo vệ môi trường ...
  • 80/20 Principle: The Secret of Achieving More with Less 

   Koch, Richard (Nicholas Brealey, 1998)
   How anyone can be more effective with less effort by learning how to identify and leverage the 80/20 principle--the well-known, unpublicized secret that 80 percent of all our results in business and in life stem from a ...
  • ISO 14001 Guidance Manual 

   Martin, Raymond (National Center for Environmental Decision - Making Research, 1998)
   This manual has been developed and organized to assist all interested organizations in the development of an Environmental Management System (EMS) that is consistent with the ISO 14001 Standard, achieves EMS Registration, ...
  • Chinese mercantilism: currency wars and how the east was lost 

   Bhalla, Surjit S. (Indian Council for Research on International Economic Relations, 1998)
   The Asian financial crisis has generated a lot of research, analysis and debate. The exact causes of the crisis are not firmly established, although various hypotheses have been offered. This paper presents one view of the ...
  • Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi 

   Chhibber, Ajay (Chính trị Quốc gia, 1998)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Phần một: Tư duy lại về nhà nước trên toàn thế giới. Phần hai: Làm cho vai trò tương xứng với năng lực. Phần ba: Làm sống lại năng lực thể chế. Phần bốn: Xoá bỏ những trở ngại để phát triển.
  • Bài tập kinh tế vĩ mô: Tóm tắt nội dung - bài tập - đáp án 

   Vũ, Thu Giang (Thống kê, 1998)
   Trình bày các bài tập ứng dụng cho từng chương, các câu hỏi dành cho sinh viên ôn tập và các bài giải mẫu hướng dẫn giải và đáp án.
  • Địa lý kinh tế Việt Nam 

   Đặng, Như Toàn (Hà Nội, 1998)
   Nêu lên các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế quốc dân, vùng kinh tế và những vấn đề phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
  • Hoá học môi trường: Tập 1 

   Đặng, Kim Chi (Khoa học kỹ thuật, 1999)
   Cuốn sách "Hoá học môi trường" đề cập chủ yếu tới các quá trình hoá học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên trên cơ sở nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng, đồng thời cũng đề cập đến một số hiện tượng ...
  • Giới quan chức trong kinh doanh 

   Unknown author (Chính trị Quốc gia, 1999)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Giới thiệu và tổng quan. Chương 1: Các quan chức vẫn ngự trị trong kinh doanh Chương 2: Thành công và thất bại trong cải cách doanh nghiệp nhà nước Chương 3: Ký kết hợp đồng: Điều gì có hiệu quả, ...
  • 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc 

   Phạm, Văn Minh; Cao, Thuý Xiêm; Vũ, Kim Dũng (Văn hoá thông tin, 1999)
   Cuốn sách trình bày những bài tập phổ biến nhất thường được sử dụng trong Kinh tế học vi mô và cũng được sắp xếp theo trình tự thống nhất với nội dung giáo trình Kinh tế vi mô.
  • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

   Nguyễn, Văn Hảo: chủ biên (Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000)
   Nguồn: Bạn đọc sưu tầm. Sách được trình bày dưới dạng hỏi - đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần ...
  • 1001 Ways to Get Promoted 

   Rye, David E. (Career Press, 2000)
   Whatever business you’re in, your success depends on how well you promote yourself because no one else can do it for you. 1,001 Ways to Get Promoted shows anyone, from non-managers to executives how to promote themselves ...
  • Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế 

   Hồng Thái (Chính trị quốc gia, 2000)
   EBook Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế của NXB Chính trị Quốc Gia gồm 34 chương có nội dung trình bày về tính minh bạch trong báo cáo tài chính cũng như các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.