Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Thông Tư Số 118/2004/TT-BTC Ngày 18/12/2004 Quy Định Chế Độ Công Tác Phí, Chế Độ Chi Hội Nghị Đối Với Các Cơ Quan Hành Chính Và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Trong Cả Nước

This email address is used for sending the document.