Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Quyết Định Số 22/2004/QĐ-TTG Ngày 25/2/2004 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Độ Tuyệt Mật Và Tối Mật Thuộc Lĩnh Vực Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

This email address is used for sending the document.