Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Quyết Định Số 171/2004/QĐ-BCA (A11) Ngày 2/2/2004 Của Bộ Trưởng Bộ Công An Về Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Độ Mật Thuộc Lĩnh Vực Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

This email address is used for sending the document.