Now showing items 1-20 of 56

  • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Giải pháp khơi tăng bền vững nguồn kiều hối/ Lê Văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2018 .- Tr. 2 – 6. 2. Thay đổi chiến lược đầu tư dự trữ ngoại hối của các NHTW trong bối cảnh lãi suất âm và một vài đề xuất đối với ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 1 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các ngân hàng thương mại – Thực tiễn và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam/ Bùi Tín Nghị// Tạp chí Ngân hàng .- Số 1/2019 .- Tr. 11 – 15. 2. Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 1+2 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Tăng cường giám sát rủi ro hệ thống – Giải pháp cho những nguy cơ bất ổn tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đỗ Việt Hùng. Tr. 12 – 17. 2. Kinh tế Việt Nam năm 2016 đặt nền tảng cho công cuộc tái cơ cấu giai đoạn ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 8. 2. Điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Thế Khải.- Tr. 9 – 16. 3. Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro vận hành ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Hiệu quả hoạt động can thiệp trung hòa tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Phụng, Đoàn Thanh Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 4 – 13. 2. Vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay – Thực trạng và kiến ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Lao động và nguồn vốn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/ Phùng Thế Đông// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2019 .- Tr. 2 – 8. 2. Hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của tỷ giá đối với cán cân thương mại tại Việt Nam/ Hoàng Lan Hương.- Tr. 2 – 9. 2. Thị trường ngoại hối Việt Nam sau hơn 1 năm thực hiện cơ chế tỷ giá trung tâm/ Đinh Xuân Cường, Nguyễn Thị Nhung.- Tr. 10 – 13. ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Mô hình IS-LIM và sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ/ Lê Mai Trang// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2018 .- Tr. 2 – 8. 2. Giảm lãi suất, một nhiệm vụ của năm 2018/ Đỗ Quang Trị// Tạp chí Ngân hàng .- Số ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Những vấn đề về chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 7 – 15. 2. Vốn xã hội và rủi ro tài chính vi mô – Một thí nghiệm kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long/ ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Phổ cập tài chính từ phương diện thanh toán ở Việt nam giai đoạn 2017 - 2020/ Nghiêm Thanh Sơn.- Tr. 2 – 9. 2. Cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về xử lý nợ xấu/ Nguyễn Văn Phương.- Tr. 10 – 13. 3. Phát triển dịch ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Lựa chọn tiết kiệm hay đầu tư trong trạng thái thặng dư cán cân vãng lai tại Việt Nam trong thời gian qua/ Nguyễn Tường Vân, Đặng Thế Tùng, Trần Hữu Tuyến// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2018 .- Tr. 2 – 8. 2. Ứng dụng các ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Ảnh hưởng của chỉ tiêu Chính phủ đến đầu tư tư nhân ở Việt Nam – Kiểm định từ số liệu cấp tỉnh/ Đặng Anh Tuấn, Lê Việt An// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để ổn định lạm phát và hài hòa các mục tiêu/ Đào Minh Phúc, Nguyễn Hữu Mạnh.- Tr. 5 – 8. 2. Phát triển dịch vụ ngân hàng không chi nhánh ở Việt Nam, cơ hội và thách thức/ ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Lượng hóa nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tiền mặt trong lưu thông tại Việt Nam/ Tô Huy Vũ,…// Tạp chí Ngân hàng .- Số 13/2018 .- Tr. 2 – 6. 2. Ứng dụng CAMEL đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 13 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019)
   1. Ước lượng dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam/ Lê Phan Thị Diệu Thảo, Trần Vương Thịnh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 13/2019 .- Tr. 2 – 9. 2. Tạo lập nguồn vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước hiện ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Đánh giá khả năng tăng trưởng tín dụng đầu tư của nhà nước từ góc độ cơ chế lãi suất/ Nguyễn Cảnh Hiệp.- Tr. 2 – 7. 2. Chính sách điều chỉnh giá của Nhà nước và tác động đến lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ nay ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng – Yêu cầu của Basel và khuyến nghị cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Hải Yến// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2018 .- Tr. 15 – 22. 2. Tác động của email marketing đến ý định ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2019 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2019)
   1. Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo cách tiếp cận từ cảm nhận của khách hàng/ Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hồng Nhung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 14/2019 .- Tr. 10 – 17. 2. Các phương pháp định giá điều ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2017 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2017)
   1. Vai trò của chính sách xuất khẩu lao động trong việc thu hút kiều hối chuyển về Việt Nam/ Nguyễn Kim Anh.- Tr. 2 – 8. 2. Đồng bộ giải pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao/ Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Trần Minh ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 15 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ/ Lê văn Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 15/2018 .- Tr. 2 – 6. 2. Vai trò, trách nhiệm của hội đồng quản trị trong ngân hàng thương mại ...